Over de Vereniging

Op 6 maart 1975 werd door Geurt Brinkgreve (1917-2005), één van de grote monumentenredders van de jaren zestig en zeventig, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) opgericht. In de VVAB gingen twee verenigingen met een beperkter doelstelling samen: de Vrienden van Diogenes, een steunvereniging voor de restaurerende instelling, en Levend Monument, die de belangen van monumenteneigenaren behartigde.
De restauratie van het Huis De Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69, in 1974/75 hield de verkeersdoorbraak door de Nieuwmarktbuurt tegen. Uit deze strijd kwam de VVAB voort.

De voorloper van de vereniging, de Vrienden van Diogenes, was een steunvereniging voor de Stichting Diogenes, die veel panden in de Amsterdamse Binnenstad, vooral kleine woonhuizen, heeft gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt. Het Europese Monumentenjaar 1975 was voor de Amsterdamse binnenstad een belangrijk jaar. De stad vierde haar 700ste verjaardag. In dezelfde kring waar men zich had ingezet voor het behoud van het Huis de Pinto, en kort tevoren voor het karakter van de Jordaan, ontstond het plan voor een aparte vereniging als instrument voor de verdediging van de historische binnenstad.

Samenwerking met verwante instellingen wordt door de vereniging altijd nagestreefd. Periodiek vindt overleg plaats in het Amsterdam-overleg, waarin organisaties als de VVAB, het Genootschap Amstelodamum en de Bond Heemschut zijn vertegenwoordigd. Ook is de VVAB lid van de internationale koepel van monumentenorganisaties Europa Nostra (lid 124631).

De vereniging stelt zich ten doel in de gemeente Amsterdam, met name in de binnenstad:
het behoud en herstel van de historische bebouwing en stedenbouwkundige structuur; het handhaven van het historisch karakter, het bevorderen van het stedenschoon en het verbeteren van het stadsgezicht; het bevorderen van de kwaliteit - waaronder de openbare toegankelijkheid - van de openbare ruimte, het water en het stedelijk groen inbegrepen; het bevorderen van een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat en het tegengaan van overlast en alles wat verder schadelijk kan zijn voor de hierboven genoemde doelstellingen.
(Zie voor de volledige statutaire doelstelling: de statuten. Zie ook ons programma.)

Wekelijks bekijkt de Werkgroep Waakhond de ter inzage gelegde aanvragen voor bouw- en monumentenvergunningen. De Werkgroep Water kijkt naar de wildgroei op het water, de belangrijkste openbare ruimte van de binnenstad. Wanneer dat nodig is, wordt actie ondernomen.
Het instrument van de vereniging om haar opinie uit te dragen is het zes maal per jaar verschijnende tijdschrift Binnenstad.
Behalve door informatieve artikelen in het tijdschrift wordt onze doelstelling om de kennis van Amsterdam te verbreden, gerealiseerd door het uitgaven van speciale publicaties en door het organiseren van diverse excursies en lezingen. Een belangrijke publicatie op initiatief van de vereniging was het standaardwerk Bouwen in Amsterdam door Henk Zantkuijl.

Er brandt weer licht in de grachtenhuizen.

Ook enkele andere initiatieven en organisaties zijn vanuit de vereniging tot stand gekomen. Een voorbeeld is de in 1991 opgerichte Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen.
De VVAG stelt zich ten doel het behoud en herstel van gevelstenen in Amsterdam. Een ander initiatief was het Amsterdams Kroonlantaarn Comité, dat ijverde voor de terugkeer van de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn in de binnenstad.

In 2008 heeft de VVAB formeel ingestemd met de plaatsing van de 17de-eeuwse grachtengordel van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De VVAB werd door de siteholder, de gemeente Amsterdam, erkend als stakeholder van het Werelderfgoed op basis van de door de vereniging ondertekende intentieverklaring waarin onze betrokkenheid werd bevestigd. In 2010 vond de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst plaats.
Zie: Intentieverklaring (PDF-bestand).

Zo is onze vereniging voortdurend en in verschillende richtingen bezig om haar naam en doelstelling inhoud te geven. De binnenstad is nu wel officieel beschermd stadsgezicht, maar er bestaan nog heel wat lieden die bescherming van het historische stadsbeeld heel mooi vinden voor anderen maar niet voor hun eigen belang of ijdelheid. Zij moeten een sterke en slagvaardige vereniging van echte vrienden van de binnenstad tegenover zich weten.

[Programma VVAB]

N.B. De statutaire doelstelling is in 2003 uitgebreid en de statuten zijn in 2015 verder gewijzigd. Zie de statuten (PDF-bestand).

[Werkwijze bestuur/werkgroepen]

[Overzicht van ledenvergaderingen]

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de vereniging over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de VVAB biedt u fiscaal voordeel. De VVAB is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken. [Meer lezen]

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de VVAB? Neem dan contact op met ons kantoor op 020 6172735 of per email of raadpleeg uw notaris.

Email this to someone Deel deze pagina!

Helpt u mee door lid te worden?

De VVAB telt momenteel 3.066 leden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen om het historische stadsgezicht van Amsterdam, in het bijzonder de binnenstad, in stand te houden.

[Ik wil lid worden]

Colofon

Het bestuur van de VVAB bestaat uit:
Rogier Noyon (voorzitter), Fred Kramer (secretaris), Dick van der Kroon (penningmeester), Yellie Alkema, Dick Beumer, Els Iping, Dirk van Kuijk, Betty Nijmeijer.

Het bureau bestaat uit:
Walther Schoonenberg (bureausecretaris) en Juliet Oldenburger.

De redactie van het verenigingsblad 'Binnenstad' bestaat uit: Wilfred van Leeuwen (hoofdredactie), Juliet Oldenburger (eindredactie), Rob de Nooy (vormgeving), Onno Boers, Eveline Brilleman, Gert Eijkelboom, Guido Hoogewoud, Vincent van Rossem en Gerrit Vermeer.
De verantwoordelijkheid voor gesigneerde stukken berust geheel bij de auteur.

De redactiecommissie van de website bestaat uit: Simon Blijleven, Juliet Oldenburger en Walther Schoonenberg.

De meeste foto's zijn gepubliceerd in het tijdschrift Binnenstad en werden vroeger gemaakt door fotograaf Maarten Brinkgreve, tegenwoordig door Wim Ruigrok (voor zover niet anders vermeld).

Ledenvergaderingen

De vorige ALV vond plaats op vrijdag 25 mei 2018.

[Overzicht van ledenvergaderingen]

Privacyverklaring

De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Lees er meer over op onze privacyverklaring.

Hoe contributie betalen?

Maak uw contributiebedrag (€ 35,- per jaar; gezinsleden € 10,-; bedrijfslidmaatschap € 150,-) over op:
NL67 INGB 000 1775 369 t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’, jaartal en lidnummer.