[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Vijzelstraat 32 (De Bazel)

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 82-04-0039, monumentenaanvraag 03-04-0036, Vijzelstraat 32

Geacht bestuur,

Van 4 tot en met 17 maart liggen een bouwaanvraag en een monumentenaanvraag voor het pand Vijzelstraat 32, het voormalige bankgebouw van De Bazel, ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat deze aanvragen niet kunnen worden gehonoreerd.
Onze vereniging draagt het Gemeentearchief Amsterdam een warm hart toe en wij waren heel blij toen bekend werd dat deze gemeentelijke instelling de nieuwe bewoner zou worden van dit monumentale pand. Immers een goede huisvesting voor een voor het historisch besef van de Amsterdamse bevolking bijzonder belangrijke instelling leek verzekerd en wij gingen er van uit dat dit evenzeer zou gelden voor een goed beheer. Wij zijn helaas wat dat laatste betreft ernstig in onze verwachtingen teleurgesteld.
Het ligt in de bedoeling een viertal banieren aan de gevel van het gebouw te bevestigen, vier verdiepingen hoog, met daarop een volstrekt overbodige mededeling, waarvan het logischerwijs de bedoeling is dat die daar twee jaar blijven hangen.
De banieren vormen een buitengewoon grove aantasting van de architectonische waarde van het gebouw met zijn unieke detaillering en zijn alleen al daarom onaanvaardbaar. Aan de boodschap die zij overbrengen heeft bovendien niemand behoefte. Het valt te vrezen dat deze banieren de opmaat vormen voor de publiciteit voor door het Gemeentearchief te organiseren tentoonstellingen. Hoe waardevol wij die tentoonstellingen ook vinden, het is ondenkbaar dat het publiek daar op deze manier op geattendeerd kan worden. Nog minder dat het archief zelf op deze wijze zal worden geafficheerd.
De banieren komen duidelijk in strijd met de door u in de inspraak gebrachte concept-beleidslijn voor reclame in de binnenstad. terwijl het toch om een gemeentelijke instelling gaat. Enig vooroverleg over deze aanvrage had onzes inziens in de rede gelegen.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat u aan deze aanvraag uw medewerking zult willen verlenen.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 7 maart 2004