[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Suikerbakkerssteeg 2

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 82-03-0177, Suikerbakkerssteeg 2

Geacht bestuur,

Van 16 tot en met 29 oktober ligt een bouwaanvraag voor het maken van een dakterras op of aan het pand Suikerbakkerssteeg 2 ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij tegen deze aanvraag bezwaar hebben.

Ons bezwaar is gestoeld op het feit dat van deze aanvraag geen tekeningen ter inzage liggen. Het is daarom volstrekt onduidelijk of deze aanvraag in strijd komt met de belangen die wij proberen te behartigen. Ons rest in dit geval geen andere mogelijkheid dan het kenbaar maken van bezwaar tegen het bouwplan.
Een bouwplan voor het plaatsen van een schotel aan de achterzijde van Kalverstraat 84 vertoont hetzelfde manco. Aangezien niet aannemelijk is dat de door ons behartigde belangen hierbij in het geding zijn laten wij dit verder voor wat het is.
Wij willen er wel de aandacht op vestigen omdat het te vaak voorkomt dat er onvoldoende gegevens ter inzage worden gelegd om een aanvraag te kunnen beoordelen. Aangezien uwerzijds de publicatie van bouwvergunningen is vervangen door de publicatie van bouwaanvragen en alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend bericht over een verleende bouwvergunning ontvangen, is het essentieel dat de bouwaanvragen voldoende inzicht verschaffen. Zo niet, dan kan met enig recht worden gesteld dat u zich niet houdt aan de wettelijke bepalingen en dat kan niet uw bedoeling zijn.

Hoogachtend,

namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 17 oktober 2003