[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Pieter Jacobszstraat 21-23

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 01-02-0561, Pieter Jacobszstraat 21-23

Geacht bestuur,

Van 17 tot en met 30 oktober ligt een bouwaanvraag voor Pieter Jacobszstraat 21-23 ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat dit bouwplan op een aantal punten verbetering behoeft voordat een bouwvergunning kan worden afgegeven.
Eerder is een bouwvergunning geweigerd voor een bouwplan op deze plaats en zijn randvoorwaarden gesteld voor een nieuw te ontwikkelen bouwplan. [Meer lezen]
Naar ons oordeel wordt aan die randvoorwaarden niet in alle opzichten voldaan en hoewel het plan bescheidener is dan zijn voorganger vinden wij dat het plan ook overigens op dat een aantal onderdelen niet aan redelijke eisen voldoet.
Een van de door u gestelde eisen was het aanhouden van een maximum dakhelling aan voor- en achterzijde van 60. De dakhelling aan de voorzijde voldoet aan die eis maar door de middenopbouw en de twee grote dakkapellen aan weerszijden daarvan, direct achter de goot, is er van een dakhelling feitelijk nauwelijks nog sprake. Dat lijkt ons niet aanvaardbaar, te minder waar de welstandscommissie bij het eerdere bouwplan tegen de grote dakkapellen al bezwaar heeft gemaakt.
Het enigszins risaliserende middendeel dat doorloopt voor de kapverdieping en is voorzien van een ver uitstekende luifel en halfronde balkons is naar ons oordeel geheel in strijd met de karakteristiek van de bebouwing van dit oude deel van de binnenstad. De balkons zijn door hun maat bovendien nauwelijks bruikbaar. Ook tegen dit onderdeel menen wij bezwaar te moeten maken.
Terugkerend naar de goothoogte: aan de achterzijde is deze niet 11 meter, zoals door u gevraagd, maar 13 meter. Ook wanneer wordt geaccepteerd dat dit voor ca. de helft wordt gecompenseerd door het terugspringen van de achtergevel binnen de theoretische daklijn dan nog wordt die hoogtelimiet voor ruim 50 % van de achtergevel aanzienlijk overschreden.
Tenslotte merken wij op dat de vormgeving van de plint erg onbevredigend is. Het ongedeelde raam van de bedrijfsruimte werkt beeldverstorend en de paneelinvulling aan de linkerzijde lijkt gezien de plattegrond (die nog steeds bergingen voor 4 woningen laat zien) een ongelukkige en niet geslaagde poging om aan de wensen van de welstandscommissie tegemoet te komen.

Ook aan het nieuwe plan moet onzes inziens geen medewerking worden verleend.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 21 oktober 2002