[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Prinsengracht 377

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03-319, Prinsengracht 377

Geacht bestuur,

Van 3 tot en met 16 oktober 2003 ligt een bouwaanvraag voor het pand Prinsengracht 377 ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat dit plan niet voor realisering in aanmerking komt.

Eerder is voor dit pand een bouwaanvraag ingediend voor het maken van een dakopbouw. Die aanvrage is door u bij besluit van 17 juni 2003, nummer BWT 81-03-0109 geweigerd. Wij hadden met betrekking tot een bouwplan bij brief van 7 april een negatieve zienswijze ingediend en wij waren dan ook blij dat u die deelde.
De thans ingediende aanvraag omvat alleen de al aanwezige pergola die inderdaad, zoals wij al veronderstelden, zonder vergunning blijkt te zijn gebouwd.
De pergola is zeer ontsierend en tast ook zonder dat hij is ombouwd, zoals blijkens de vorige aanvrage de bedoeling was, het daklandschap sterk aan. De zichtbaarheid van deze ontsierende constructie is groot. Naar ons oordeel is ook het meewerken aan deze aanvraag onwenselijk. Er lijkt ons, integendeel, alle reden te zijn om de vergunning te weigeren en door middel van de u ter beschikking staande middelen corrigerend op te treden.
Wij moeten overigens aannemen dat de pergola evenmin in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

Voor de goede orde merken wij op dat ook het nu niet aangevraagde maar wel aanwezige terrashek direct achter de gevel ontsierend is. Als daartoe mogelijkheden aanwezig zijn zou ook de verwijdering van dat hek naar onze mening moeten worden afgedwongen.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 6 oktober 2003