[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Oudezijds Voorburgwal 198

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 82-03--0206, Oudezijds Voorburgwal 198

Geacht bestuur,

Van 13 tot en met 26 november ligt een bouwaanvrage voor een op het trottoir te plaatsen brievenbus voor bovengenoemd pand ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij van mening zijn dat aan deze aanvraag niet moet worden meegewerkt.

Particuliere brievenbussen zijn voorzieningen die in een gebouw moeten worden opgenomen en die niet op het trottoir voor het betreffende pand moeten worden geplaatst. In de openbare ruimte vormen zij een ernstige ontsiering, zij belemmeren vaak de doorloop en zij zijn in het gebruik onhandig omdat de bewoners het huis uit moeten om hun post uit de brievenbus te halen.
Het is noodzakelijk op dit punt een zeer strikt beleid te voeren omdat de Amsterdamse binnenstad zeer veel panden kent die, vaak in een later stadium, verdeeld zijn in appartementen zonder over een eigen brievenbus te beschikken. Dat is geen gewenste situatie en er ontstaat heel begrijpelijk de behoefte aan verbetering. Het plaatsen van briefkasten op het trottoir kan echter de oplossing niet zijn in verband met genoemde bezwaren en rekening houdend met de omvang van de behoefte. Er zal een oplossing in het betrokken pand moeten worden gevonden, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.

Gezien het algemene karakter van de problematiek en de te verwachten omvang daarvan is het zeer gewenst hieraan op korte termijn aandacht te schenken en te zoeken naar in de praktijk toepasbare oplossingen. Wij vinden dat een zaak waarin het stadsdeelbestuur het initiatief moet nemen. Er kan niet worden volstaan met steeds ad hoc particuliere initiatieven te beoordelen. De kans op een bevredigend resultaat wordt, zoals ook bij andere min of meer vergelijkbare zaken genoeg is gebleken, sterk vergroot wanneer het bestuur er in slaagt richtinggevende oplossingen te (laten) ontwikkelen en uit te dragen.

In dit concrete geval zal dus voor de bewoners van nummer 198 ook een oplossing in het pand moeten worden gevonden. Het feit dat hier de doorloop niet ernstig wordt belemmerd omdat de briefkast als het ware in de schaduw van de stoep voor nummer 196 staat doet hieraan niet af. Wanneer het ooit nog eens mogelijk is de Leidekkerssteeg openbaar toegankelijk te maken is de kast overigens wel degelijk een sta in de weg.
De algemene bezwaren gelden echter ook hier. De oplossing van het probleem is in de verkeerde richting gezocht. Dat het altijd nog erger kan, zoals de op nummer 196 aan het stoephek opgehangen brievenkast demonstreert, is natuurlijk al helemaal geen argument. Dat die kast hier niet kan worden gehandhaafd lijkt ons evident.

Wij zijn buitengewoon blij met de positieve ontwikkelingen die in het Blaauwlakenblok aan de gang zijn. Het zou heel jammer zijn wanneer het eindbeeld toch minder fraai is dan ieder had gehoopt omdat we niet in staat zijn geweest voor dit soort ondergeschikte maar, als het fout gaat, wel beeldbepalende problemen een goede oplossing te vinden.
Het moge duidelijk zijn dat naar ons oordeel aan deze bouwaanvraag geen medewerking moet worden verleend.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 19 november 2003