[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Marnixkade 82

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvrage 01-02-0668, Marnixkade 82

Geacht bestuur,

Van 5 tot en met 18 december 2002 ligt een bouwaanvrage voor het renoveren van het pand Marnixkade 82 ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij van mening zijn dat het voorgelegde plan niet in alle opzichten aanvaardbaar is.

Onze bezwaren betreffen met name de aan de achterzijde geprojecteerde balkons. Een balkon op gootniveau lijkt ons uit algemene overwegingen al (bijna) nooit acceptabel, en in dit geval ook niet. Er zijn echter algemene bezwaren, die de balkons op alle verdiepingen betreffen.
De afstand tussen de achtergevels van de blokken aan de Marnixkade en de Marnixstraat bedraagt niet meer dan 8 meter. Balkons zijn in de huidige situatie niet aanwezig. De bouwstrookdiepte aan de Marnixkade bedraagt 11 meter, overeenkomend met de bestaande bebouwing. De balkons zijn geprojecteerd boven de bestemming tuinen en erven. Die laat balkons niet toe, maar van die bepaling kan door u vrijstelling worden verleend. Wij zijn van mening dat er in deze situatie voor die vrijstelling letterlijk geen ruimte is omdat daardoor de stedenbouwkundige structuur en de privacy van de omwonenden ernstig worden aangetast. Dat weegt voor ons zwaarder dan de op zich heel begrijpelijk wens om over buitenruimte te kunnen beschikken.
Als er geen balkons komen is er ook geen aanleiding de karakteristieke indeling van de achtergevel te wijzigen en dus verdient het aanbeveling de bestaande kozijnen te handhaven dan wel door identieke kozijnen te vervangen. De eenheid van de achtergevel van het hele blok blijft daarmee bewaard.

Aan het plan dient naar onze mening wat dit onderdeel betreft geen medewerking te worden verleend.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 15 december 2002