[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Keizersgracht 524

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03-0390, monumentenaanvraag 03-03--0289, Keizersgracht 524

Geacht bestuur,

Van 13 tot en met 26 november lagen een bouwaanvraag en een monumentenaanvraag voor een bouwplan voor Keizersgracht 524 ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat het plan bezwaren oproept.

Aan de achterzijde van het pand wordt een uitbouw, waarvan de monumentale waarde niet geheel duidelijk is, gesloopt om het mogelijk te maken over de gehele breedte van het pand een terras/balkon op kolommen, met een diepte van drie meter, aan te brengen. Dit terras, dat zich op de beletage bevindt, wordt met de dieper gelegen tuin verbonden door een haaks op de gevel staande trap. Het geheel steekt 7 meter uit de achtergevel, terwijl het pand al een diepte van ruim 22 meter heeft.
Het oordeel over de monumentale aspecten van dit plan laten wij over aan uw adviseurs terzake. Wij willen onzerzijds echter nadrukkelijk aandacht vragen voor de aantasting van het keurtuinengebied. Een aantasting als hier voorgesteld lijkt ons niet te verdedigen. Hoewel wij begrip kunnen opbrengen voor de wens tot uitloopruimte achter de woonkamer merken wij op dat er voor de bewoners via de bij hun appartement behorende woonkeuken een directe toegang tot de tuin bestaat. In die omstandigheden lijkt ons een dergelijke aantasting van het zeer waardevolle binnengebied van het keurblok niet te rechtvaardigen.
Terzijde merken wij op dat een balkon met een diepte als hier gepland, reikend tot aan de erfgrens, de privacy van de naastwonenden ernstig kan aantasten.
Medewerking aan het plan in deze vorm menen wij daarom te moeten ontraden.
Door omstandigheden zijn wij niet in de gelegenheid geweest binnen de gestelde termijn te reageren. Aangezien het hier ook om een monumentenaanvraag gaat nemen wij graag aan dat dit niet tot problemen hoeft te leiden.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 30 november 2003