[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Herengracht 528 F en 530 D

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 01-02-0446, monumentenaanvraag 03-02-0198, Herengracht 528 F en 530 D

Geacht bestuur,

Van 1 tot en met 14 augustus liggen bovengenoemde aanvragen ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat er tegen dit plan naar ons oordeel bezwaren bestaan.

Het gaat om twee naast elkaar gelegen aanbouwbalkons aan de achtergevel op de derde verdieping.van de twee panden. In beide gevallen wordt de borstwering uitgebroken om een directe toegang tot het balkon te krijgen. Als een van de criteria voor medewerking aan de plaatsing van een dergelijke balkon aan de gevel van monumenten is eerder gehanteerd dat de ingreep eenvoudig ongedaan gemaakt moet kunnen worden. Uitbreken van de borstwering werd tegen die achtergrond afgewezen.
In andere gevallen, overigens niet een aanbouwbalkon betreffend, is door de commissie voor welstand en monumenten bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van balkons hoog aan de achtergevel. Daarvan is hier echter duidelijk sprake: het gaat om de derde verdieping.

Wij pleiten met de ontwerper van de aanbouwbalkons voor het waar mogelijk opstellen van heldere criteria voor het al dan niet toelaten van aanbouwbalkons, zodat tevoren zoveel mogelijk duidelijk is wat de burger kan verwachten. Zolang die criteria niet zijn gepubliceerd zou het verhelderend werken wanneer de welstandscommissie de door haar gehanteerde criteria in haar verslaglegging expliciet noemt. Ook op een dergelijke inductieve manier is immers een toetsingskader op te bouwen.
In hoeverre bij de achtergevel van een monument nog sprake is van monumentale waarden kan ook een punt van afweging zijn. Bij Herengracht 528 zou dat, afgaande op het geleverde beeldmateriaal, aan de orde kunnen zijn. Zo'n gegeven is uiteraard niet in een algemeen criterium te vatten.
Medewerking aan het plan in deze vorm lijkt ons op grond van het eerste criterium niet goed denkbaar.

Hoogachtend,

namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 6 augustus 2002