[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Funenkade 7

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 01-02-0697, monumentenaanvraag 03-02-?, Funenkade 7

Geacht bestuur,

Van 12 tot en met 24 december ligt een bouwaanvraag voor het uitbreiden van het pand Funenkade 7 ter inzage. Volgens de waarderingskaart gaat het om een pand ingedeeld in orde 1, zodat wij aannemen dat er ook nog een monumentenaanvrage zal volgen. Deze zienswijze heeft eveneens op die monumentenaanvrage betrekking.
Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat aan deze aanvrage(n) niet moet worden meegewerkt.

De aanvrage betreft het maken van een verdieping op de aanbouw van Brouwerij 't IJ, voornamelijk ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande woning in de verdieping van het hoofdgebouw, gecombineerd met een herindeling van de rest van het pand. Naar ons oordeel is de bouw van een verdieping op de aanbouw niet aanvaardbaar.
De aanbouw is nu, althans in aanzicht, ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Door de uitbreiding wordt het beeld ernstig verstoord en ontstaat er een wanverhouding tussen het karakteristieke monumentale hoofdgebouw en de aanbouw. De bestaande uitbouw is met enige zorg gedetailleerd maar wijkt qua bouwstijl al sterk af van het oudere hoofdgebouw. De aantasting daarvan is door de geringe hoogte van de aanbouw echter beperkt. Dat wordt nu geheel anders.
Bovendien ontneemt de bouw van een verdieping het zicht vanuit het noordoosten op de onderbouw van de voor het stadsbeeld uiterst belangrijke monumentale molen. De zeer hoge molen heeft een opvallende geleding door een twee lagen hoge gemetselde onderbouw met daarboven een met riet gedekte molenromp. Het zicht op die geleding wordt door de uitbreiding van de brouwerij weggenomen. Naar onze mening wordt daardoor afbreuk gedaan aan de monumentale waarde van de molen. Bovendien wordt het zicht vanuit de woning in de eerste verdieping van de molen ingeperkt.

Omdat uitvoering van het bouwplan een aantasting van de monumentale waarden van zowel de brouwerij als de molen tot gevolg heeft kan aan het plan naar onze mening niet worden meegewerkt.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 22 december 2002