[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Boomstraat 11 t/m 17

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 01-02-0565, Boomstraat 11 t/m 17

Geacht bestuur,

Van 17 t/m 30 oktober 2002 ligt een bouwaanvraag voor bovengenoemde percelen ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat aan het plan in deze vorm niet kan worden meegewerkt.
Het plan behelst een grondige renovatie van het pand Boomstraat 11 en een vervanging van de panden Boomstraat 13 t/m 17 door volledige nieuwbouw. Onder laatstgenoemde panden is een parkeergarage voor 12 auto's geprojecteerd, bereikbaar via een lift in Boomstraat 13. Op de begane grond van de panden 13 t/m 17 zijn bedrijfsruimten geprojecteerd die samen met de bovenliggende woningen bereikbaar zijn via een gemeenschappelijk portiek met een terugliggende toegangsdeur. Op zichzelf zijn er tegen renovatie en nieuwbouw ter plaatse geen bezwaren. De uitwerking van de nieuwbouw roept echter de nodige vragen op.
De geprojecteerde bouwhoogte van de panden Boomstraat 13 t/m 17 is volgens het bestemmingsplan niet mogelijk. Met gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid kan hier slechts 12 meter hoog worden gebouwd bij een platte afdekking. Dat maakt vier volledige bouwlagen, waarvan de onderste laag 3,5 meter hoog is, onmogelijk. Onder het nieuwe bouwbesluit zijn zelfs vier bouwlagen, die een minimumhoogte van 2,80 meter moeten hebben, niet mogelijk. Vervanging van de bovenste bouwlaag door een kap laat wel vier bouwlagen toe. De aanwezigheid van een kap zouden wij ook overigens prefereren boven de gekozen platte afdekking. Wel zou naar onze mening bij voorkeur een gedifferentieerde vorm voor die kap moeten worden gezocht.
Met de voorgevel zijn van de panden 13 t/m 17 zijn wij ook verder niet erg gelukkig. De onderpui lijkt ons met enkele kleine aanpassingen acceptabel. Zo zouden naar ons oordeel borstweringen moeten worden aangebracht, die niet overal dezelfde hoogt hoeven te hebben en die ook relatief bescheiden zouden kunnen zijn.
Hoe de entree vorm wordt gegeven is ons niet helemaal duidelijk. De indruk wordt gewekt dat gedacht wordt aan een rolluik voor het diepe portiek. Dat vinden wij verwerpelijk. Het is heel goed mogelijk de toegangsdeur en het paneel met brievenbussen voor de bedrijfsruimten en woningen in de voorgevel te plaatsen en daarachter nog een aparte gezamenlijke toegangsdeur voor de woningen te maken als dat gewenst wordt geacht. Misschien zou het zelfs beter zijn de toegangen helemaal niet te combineren maar ieder pand zijn duidelijk herkenbare eigen toegang te geven, iets wat bij de welstandstoetsing een van de criteria is.
De vormgeving van de voorgevel hinkt naar ons oordeel op twee gedachten. Boven de gedifferentieerde onderpui bevinden zich drie bouwlagen, waarvan de gevel duidelijk als een geheel is gecomponeerd. Dat blijkt mede uit de gevelbeŽindiging. Daarbij is voor de raamomlijstingen in het middendeel gekozen voor een curieuze monumentale vormgeving die herinneringen aan de jaren vijftig en zestig oproept en die helemaal niet past in de bebouwingskarakteristiek van de Jordaan. Een bescheiden gevelornamentiek is in de Jordaan overigens heel gebruikelijk en zeker niet verwerpelijk, maar die heeft in het algemeen wel een geheel ander karakter.
Het lijkt meer voor de hand te liggen, aansluitend bij de onderpuien, te kiezen voor een sterker perceelsgewijze gevelopbouw met de voor de binnenstad karakteristieke bescheiden hoogteverschillen.
Tenslotte plaatsen wij een vraagteken bij de geprojecteerde parkeergarage. Het aantal parkeerplaatsen lijkt de gebruikelijk norm niet onaanzienlijk te boven te gaan. Verder eist een parkeergarage met een direct achter de gevel geplaatste lift ruimte op straat om wachtende auto's te kunnen passeren. Het is niet duidelijk of die ruimte kan worden gevonden.
Onze conclusie is dat het plan in deze vorm niet voor een bouwvergunning in aanmerking kan komen.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,
J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 23 oktober 2002