[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Amstel 243

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03-0452, Amstel 243

Geacht bestuur,

Van 18 tot en met 31 december ligt een bouwaanvraag voor Amstel 243 ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat het plan de toets der kritiek niet ongeschonden kan doorstaan.
Op het platte dak is een bescheiden dakterras geprojecteerd, kennelijk ter vervanging van een al (illegaal?) aanwezig omvangrijk dakterras. Door de ligging van het pand direct aan de Amstel vlak bij de Hogesluis en vrijwel recht voor de Achtergracht is er sprake van lange zichtlijnen en dus van een zeer geŽxposeerde ligging. Het al aanwezige terras met dakopbouw is daardoor een grove aantasting van het daklandschap en voor ons volstrekt onaanvaardbaar. Het pretentieuze terrashek maakt het niet beter. Door de verkleining en teruglegging van het terras wordt de situatie beter, zij het nog niet ideaal. Daarnaast is er ook nu nog sprake van een te hoge dakopbouw. Als de dakopbouw niet hoger is dan een kajuitluik zijn wij geneigd met het voorstel in te stemmen om niet het verwijt te krijgen dat wij het onderste uit de kan willen.
Over het op tekening op de dakrand aangegeven sierhek hebben wij ernstige twijfels. Naar ons gevoel past een sierhek op het dak niet bij de architectuur van het herbouwde pand en bovendien doen de willekeurige beŽindiging van het hek en de vormgeving van het nu aanwezige hek het ergste vrezen. Medewerking aan het sierhek lijkt ons daarom sterk af te raden.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 21 december 2003