Privacyverklaring

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd en kantoorhoudend in Amsterdam (Sloterkade 21), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530305 (hierna: VVAB). De vereniging heeft een ANBI-status.

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan- en het gebruik van de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarvoor wij die gebruiken

De VVAB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld via de formulieren op deze website of door het invullen van de flyer om lid te worden van onze vereniging. Het verzamelen van persoonsgegevens van leden gebeurt dus via het formulier op de website of wanneer u een flyer invult door overtikken van deze gegevens in het ledenbestand. Wij houden een ledenadministratie bij, maar ook een deelnemerslijst voor activiteiten waar ook niet-leden aan kunnen deelnemen (zoals excursies). Ook versturen wij een elektronische nieuwsbrief met behulp van een administratie van inlog-accounts gekoppeld aan de ledenadministratie. Het gaat daarbij vooral om naam en adresgegevens en telefoonnummers indien opgegeven, bij de ledenadministratie ook om geslacht, leeftijd, interesses, etc. (indien opgegeven) en om betalingen. De VVAB verlangt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
De VVAB verwerkt uw persoonsgegevens zoals verstuurd in de formulieren louter en alleen om u te informeren over onze eigen activiteiten, de nieuwsbrief aan u te zenden (indien u u daarvoor hebt opgegeven) en om het ledenblad te verzenden (via de post).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VVAB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft verstuurd en niet langer dan nodig is. Na beëindiging van uw lidmaatschap krijgt u geen post of e-mail meer, tenzij u nog achterstallige contributie moet betalen. Indien u per ongeluk toch nog iets ontvangt, verzoeken wij u dit aan ons te melden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De VVAB bewaart uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en zal alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting deze verstrekken aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan commerciële partijen.

Cookies

De VVAB gebruikt op haar website cookies voor het inlog-account, maar louter alleen om uw instellingen op te slaan en het gebruik van de website gebruikersvriendelijker te maken, niet om uw browser-gedrag te volgen of gegevens daarvan te analyseren en aan derden door te geven. Voor zover wij browser-gedrag analyseren is dat niet persoonlijk.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VVAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De VVAB heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
De VVAB gebruikt Secure Sockets Layer (SSL) op haar website, een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen.
Als u op een beveiligde pagina bent, zoals ons lidmaatschapsformulier of opgave voor een activiteit, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Inzien, corrigeren en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan de VVAB. Ook kunt u de administratie verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen). Uw verzoek kunt u ook indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, aan de administratie van de VVAB, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam. De VVAB is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan de VVAB contact met u opnemen per telefoon of per e-mail.

De VVAB behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

Versie: 23 juli 2018

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.