Ontwerpbesluit Amsterdam Museum ter visie gelegd

De gemeente Amsterdam heeft de ontwerp-omgevingsvergunning voor de ingrijpende verbouwing van het Amsterdam Museum ter visie gelegd. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 juni 2022 ter visie en in de periode van tervisielegging t/m 1 augustus kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.
Artist's impression van het aanzien van de ingreep op de hoek van de Sint Luciënsteeg en de NZ Voorburgwal (Neutelings Riedijk Architects)

De VVAB zal dat vanzelfsprekend doen. Het standpunt van de vereniging was al verwoord in een groot artikel in Binnenstad in aug. 2021 en in een gemeenschappelijk raadsadres met de Bond Heemschut in febr. 2022. De VVAB heeft zich op het standpunt gesteld dat de ingreep te rigoureus is voor het rijksmonumentale gebouwencomplex. Het gebouwencomplex wordt grotendeels gesloopt, op de monumentale gevels na. De eerdere ingreep van 1968-1975, die er ook op was gericht het complex te restaureren, heeft teveel kwaliteit om zomaar uitgewist te worden, hoe zwaar het belang van het museum ook weegt. De essentie van de eerdere ingreep was de wijze waarop de middeleeuwse stegenstructuur werd aangesloten op de binnenplaatsen van het Burgerweeshuis, middels de zgn. Schuttersgalerij.

Artist's impression van Neutelings Riedijk Architects. De belangrijkste ingrepen: 1. Sloop van de Schuttersgalerij en de muren en kappen links en rechts daarvan en bouw van nieuwe zalen. 2. Sloop van de koeienstal (restaurant) voor de bouw van nieuwe zalen. 3. Bouw van nieuw zalengebouw achter en boven de gevelstenenmuur. 4. 'Vergroening' van Meisjesplaats. Het terras op de NZ Voorburgwal staat niet ingetekend.

Ook vindt er naar het oordeel van de vereniging teveel sloop plaats en wordt de structuur van het gebouwencomplex te ingrijpend aangetast. Dit is helaas ook in de 'definitieve' plannen nog het geval. De verbeteringen zijn niet van dien aard dat de omslag van de CRK van (sterk) negatief naar positief advies te volgen is.

Aan de bezwaren van de vereniging is overigens wel enigszins tegemoet gekomen. Zo zijn de nieuwe gebouwdelen wat in volume teruggebracht. Ook gaat de sloop van de gevelstenenmuur niet door. Maar het wezen van een drietal forse ingrepen blijft overeind. Ook gaat de 'vergroening' van de Meisjesplaats door. De VVAB heeft wel veel presentaties gekregen, maar van een echt gesprek over aanpassing van de plannen aan onze wensen is nooit sprake geweest.

Strijdigheden met bestemmingsplan

Opmerkelijk is dat de gemeente haar eigen project vergund met een groot aantal, namelijk vijftien, strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan (meestal buitenplans): 1. bouwen op bestemming (art. 3.2 lid 6 Centrum 1), 2. ondergrondse bouwlagen (art. 3.2 lid 7, Centrum 1), 3. dakbeëindiging (art. 3.2 lid 8, Centrum 1), 4. samenvoegen van gebouwen / vergroten doorbraken (art. 3.2 lid 13, Centrum 1), 5. horeca 4 op bestemming (art. 13.1, Gemengd-2), 6. verhogen orde 1 panden (art. 13.2 lid 5, Gemengd-2), 7. ondergrondse bouwlagen (art. 13.2 lid 7, Gemengd-2), 8. dakbeëindiging (art. 13.2 lid 8, Gemengd-2), 9. samenvoegen gebouwen / vergroten doorbraken (art. 13.2 lid 13, Gemengd-2), 10. vergroten oppervlakte van voorzieningen groter dan 1000 m2 (art. 13.5 lid 4 onder b, Gemengd-2), 11. verhogen orde 1 panden (art. 16.2 lid 5, Gemengd-2.4), 12. ondergrondse bouwlagen (art. 16.2 lid 7, Gemengd-2.4), 13. dakbeëindiging (art. 16.2 lid 8, Gemengd-2.4), 14. bouwen op bestemming groen (art. 18.2, Groen), 15. bouwen op bestemming verkeer 1 (art. 25.2, Verkeer-1).

Situatie horeca (Neutelings Riedijk Architects). Er komt een terras op de Meisjesplaats en op de NZ Voorburgwal.

Het ontwerpbesluit staat ondermeer het onderkelderen, het vergroten van de volumina, het verhogen van de bouwhoogte, o.a. in de smalle Sint Luciënsteeg, en de komst van een terras op de NZ Voorburgwal toe met het argument dat het museum beter zichtbaar moet zijn. Wat particuliere eigenaren echt niet zouden mogen, zoals onderkelderen en ophogen van monumenten, staat de gemeente wel voor zichzelf toe. Gelukkig wordt gesteld dat er "voor eventuele planschade als gevolg van het beoogde renovatieplan (...) voldoende middelen beschikbaar (zijn)".

Procedure

De beschikking is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat binnen de termijn van de ter visie legging (6 weken vanaf 20 juni, dus tot/met 1 augustus), een zienswijze kan worden ingediend aan: de afd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, stadsdeel Centrum, Postbus 202 1001 AE Amsterdam onder vermelding van dossiernummer Z2020-A000578. De zienswijze kan ook per email worden ingediend. Na het vaststellen van het definitief besluit, ervan uitgaande dat de gemeente niet meer op haar voornemen terugkomt, kan binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam. Het beroep heeft geen opschortende werking. Daarvoor dient bij de rechtbank een verzoek voor een voorlopige voorziening te worden ingediend en verleend. Belanghebbenden zoals eigenaren/bewoners van de Sint Luciënsteeg kunnen hierover contact opnemen met de VVAB.

Meer lezen:
[Ontwerpbesluit] (20 juni 2022)
[Bezwaar tegen sloop Schuttersgalerij] (1 febr. 2022)
[Verbouwplannen van het Amsterdam Museum] (Binnenstad 304, aug. 2021)


(WS, 20/6/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.