Amsterdams Akkoord gepresenteerd

PvdA, GroenLinks en D66 hebben woensdag 25 mei 2022 een coalitieakkoord voor Amsterdam gepresenteerd. Wat viel ons op aan het akkoord, vanuit onze invalshoeken van erfgoed- en binnenstadsbeleid?

Amsterdam is de belangrijkste monumentenstad van ons land. De Amsterdamse binnenstad heeft achtduizend monumenten en is daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld. Dat moeten we koesteren. Niet alleen omdat het onze plicht het erfgoed door te geven aan volgende generaties, maar ook omdat het succes van onze stad erdoor wordt bepaald. Wat zegt de coalitie daarover?

Erfgoed en stedenbouwkundige ontwikkeling

"Amsterdam koestert haar monumentale gebouwen en zorgt goed voor hun behoud en onderhoud. Waar de aanpak van andere noden, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of ruimtelijke ontwikkeling, lastig te verenigen zijn met de zorg voor onze monumenten, maken we een zorgvuldige belangenafweging." (p. 31)

"Op sloop/nieuwbouw rust geen taboe, als dit leidt tot verbetering van de woonsituatie voor mensen, het toevoegen van extra woningen, en/of duurzaamheidswinst geeft." (p. 54)

"We gaan meer groen op het water toevoegen en onderzoeken de mogelijkheden voor een drijvend park." (p. 46)

"We gaan de ruimte in Amsterdam optimaal benutten door de hoogte in te gaan bij OV-knooppunten en te bouwen op water waar dit kan." (p. 53)

"We onderzoeken hoe we de reclamebelasting verder kunnen differentiëren zodat kleine uitingen niet belast zijn." (p. 49)

"We verplaatsen de geplande OBA-Next van de Zuidas naar Zuidoost." (p. 32)

"Structureel minder budgettaire ruimte voor nieuwe en bestaande stadsverbeteringsprojecten en beleidsprogramma’s in de openbare ruimte (…), nieuwe projecten moeten worden getemporiseerd en het accent verschoven wordt naar projecten met een onderhoudscomponent." (p. 76)

"We blijven investeren in het herstel van Kades en Bruggen, maar we zullen vaker kostenbesparende maatregelen moeten nemen zoals het slaan van damwanden, vernieuwen van bomen of het afsluiten van bruggen en vaarroutes." (p. 61)

Het lijkt er sterk op dat de coalitie het erfgoed eigenlijk maar hinderlijk vindt om haar letterlijk torenhoge ambities te realiseren. Staan monumenten in de weg? Slopen dan maar. Is er geen ruimte op het land? Plemp dan maar het water vol. En het noodzakelijk onderhoud van bruggen en kademuren lijkt minder prioriteit te hebben.

Binnenstadsbeleid

In de vorige bestuursperiode is het herstel van de balans in de binnenstad hoog op de politieke agenda komen te staan. Tijdens corona werd duidelijk hoe ver de binnenstad al gevorderd is op de doodlopende weg naar een toeristisch vermaakscentrum waar bewoners niets meer te zoeken hebben. Maatregelen zijn hard nodig, dus wat kunnen we op dat gebied van de coalitie verwachten?

"Balans blijft belangrijk en we komen met aanvullende beheersmaatregelen als het aantal bezoekers de signaalwaarden uit de verordening Toerisme in Balans raakt. De hotelstop blijft van kracht." (p. 58)

"Wonen en leefbaarheid zijn belangrijker dan toeristische verhuur. In gebieden waar de toeristische draagkracht onder druk staat verbieden we vakantieverhuur." (p. 58)

"We zetten de Agenda Autoluw door met het zwaartepunt in de historische binnenstad. We spreken af dat we ons inzetten om een gracht volledig parkeervrij te maken en te vergroenen. Verder gaan we in het kader van het ontlasten van kades en bruggen onderzoeken of we alleen nog vergunningshouders – bewoners en ondernemers – kunnen laten parkeren in de binnenstad." (p. 60)

"Bij de uitwerking van de nachtvisie kijken we naar de mogelijkheden voor meer 24-uursvergunningen, zodat ook kwalitatief kan worden geprogrammeerd in het centrum." (p. 31)

"Gezien de zware tijd die de Amsterdamse evenementen hebben gehad door corona en de grote vraagstukken met betrekking tot de uitvoering, wordt het invoeren van de huur voor de openbare ruimte, die structureel in de begroting staat, geschrapt. Tegelijkertijd gaan wij de leges voor kleinschalige evenementen tot 500 personen gratis maken." (p. 77)

"We maken meer ruimte voor kunst en cultuur in parken en op pleinen mogelijk door het schrappen van de leges buurtgerichte evenementen. Voor kleinschalige evenementen worden de leges geschrapt en de vergunningsplicht omgezet in een meldplicht. We geven meer ruimte aan horeca om af en toe een bandje of een dj te laten optreden, zeker tijdens evenementen zoals Koningsdag en Pride. De vergunningsbeperking tot alleen live muziek komt te vervallen." (p. 49)

"We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten." (p. 49)

"Het toerisme in Amsterdam trekt sneller aan dan verwacht waardoor het de verwachting is dat hier extra inkomsten uit zullen komen zonder de tarieven te verhogen. Komt deze verwachting niet uit dan zullen de tarieven voor de toeristenbelasting verhoogd worden om dit bedrag te realiseren." (p. 73)

Het akkoord voorspelt niet veel goeds voor de maatregelen die de coalitie zal nemen om de balans in de (binnen)stad te herstellen. De coalitie zet in op de vercommercialisering van de openbare ruimte en de pretparkisering. Het meest kras is het structureel maken van de 'tijdelijke' corona-terrassen. En het toestaan van bandjes zonder vergunning. En wat krijgen bewoners daarvoor terug? Het nieuwe gemeentebestuur gaat de problemen van de binnenstad in de komende periode niet oplossen. Opnieuw vier verloren jaren?

Vertrouwen in de politiek

De afgelopen jaren en ook in de campagnes zijn vele beloftes gedaan. Kiezers hadden gehoopt dat de politiek de maatregelen zou nemen die nodig zijn. Als er weinig van terecht komt, wat betekent dat dan voor de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen die bij de laatste verkiezing al dramatisch laag was?

"Wij zijn vastbesloten te werken aan herstel van vertrouwen. Aan een hernieuwde dialoog. Waarin niet altijd vaststaat wat de uitkomst is maar waarin we verbinding zoeken met allen in de stad." (p. 63)

Het vertrouwen in de politiek zal verder afnemen wanneer blijkt dat het gemeentebestuur de commerciële belangen zwaarder weegt dan die van haar bewoners. Zorgwekkend is het wel. De coalitie zet bewoners tegen ondernemers op, zoals ook al bleek in het stedelijk beleidskader horeca en terrassen.

Geef uw mening

Wat vindt u van het coalitieakkoord? Geef uw mening door te reageren op dit artikel.

Word lid van de VVAB

Wat kunt u nog meer doen? Lid worden van de VVAB! Dat kan hier: Ja, ik wil lid worden.

Meer lezen:
[Het Coalitieakkoord]


(WS, 28/5/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Ik vind dit coalitieaccoord helemaal niets! Geen liefde voor onze mooie binnenstad, gemaakte afspraken niet nakomen, de bewonersbelangen wegen duidelijk minder zwaar dan de commerciele belangen. Eventuele sloop en bouwen op water, kom nou toch zeg!

 Sheila Briedé-Roqué 29/6/2022 21:42:44

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.