Zwembad-tuinhuis mag echt niet

De rechtbank Amsterdam heeft in haar besluit van 6 mei de vergunning een vergroot tuinhuis te bouwen in een keurtuin ten behoeve van een zwembad vernietigd. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Het stadsdeel moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen, indachtig deze uitspraak.
Artist's impression van het zwembad in de keurtuin van Herengracht 572 (Buro Lines).

Eerder had de voorzieningenrechter de bouw van het zwembad-tuinhuis in de keurtuin al stilgelegd. De VVAB had samen met enkele bewoners en de Werkgroep Keurtuinen van het Wijkcentrum de voorlopige voorziening aangevraagd en heeft daarna bezwaar aangetekend bij de rechtbank. Volgens de vereniging is het tuinhuis-zwembad in strijd met het bestemmingsplan, hetgeen nu door de rechtbank is bevestigd.

De rechtbank overweegt dat een keurtuin "een sterk conserverend karakter heeft (...) Alleen als de bijzondere cultuurhistorische waarde is gewaarborgd, kan er, onder strikte voorwaarden, een tuinhuis worden gebouw in de keurtuinen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een dergelijk tuinhuis wordt gesitueerd in de tuinhuiszone, waarbij de historische achterste perceelgrens als basis dient. Ook de breedte van de toegestane bebouwing is direct gerelateerd aan dat historische perceel, nu het niet breder mag worden dan dat (historisch) perceel. Daarmee is gewaarborgd dat er uitsluitend tuinhuizen binnen een specifieke bebouwingsstrook met een specifieke omvang kunnen worden gerealiseerd. Gelet op de historische toestand, zou dat er toe moeten leiden dat het tuinhuis, behorend bij de hoofdbebouwing aan de Herengracht 572 wordt opgericht met de achtergevel op de (historische) achterste perceelgrens en het bouwvolume op het historisch perceel van Herengracht 572, ter breedte van maximaal dat perceel. Nu de percelen van de drie hoofdbebouwingen aan de Keizersgracht historisch doorliepen tot aan diezelfde achterste perceelgrens, maar niet langer toebehoren aan die drie panden, kunnen de gronden gelegen tegen die achterste (historische) perceelgrens logischerwijze niet meer worden bebouwd. Dat die gronden in het verleden zijn aangekocht door de toenmalig eigenaar van Herengracht 572, maakt immers niet dat daarmee de achterste perceelgrens is verlegd."
Bovendien stelt de rechtbank dat "CWM (de Welstandscommissie) ten onrechte is voorbij gegaan aan de in de Welstandsnota opgesomde criteria voor een tuinhuis in een keurtuin. Zo is het tuinhuis groter dan in de welstandsnota wordt toegestaan en is het tuinhuis niet op het hoofdgebouw georiƫnteerd. Voor zover de CWM heeft aangegeven dat deze aspecten op basis van het bestemmingsplan zijn beoordeeld en akkoord bevonden. miskent de CWM daarmee dat het tuinhuis niet binnen dat bestemmingsplan past. (...) De CWM is er dan ook ten onrechte aan voorbij gegaan dat de voorgevel van het tuinhuis niet is georiƫnteerd op de achtergevel van de Herengracht 572. (...) Verder is, door een onjuiste uitleg van het begrip historisch perceel, een te breed pand toegestaan. Bij een diepte van 4.25 meter is het tuinhuis nu groter dan de maximaal 20 m2, die het mag zijn. De CWM heeft dan ook ten onrechte niet nader geadviseerd welke welstandelijke bezwaren er kunnen bestaan tegen een te groot tuinhuis." Het Welstandsadvies wordt door de rechtbank onvolledig en ondeugdelijk genoemd.

Daarmee neemt de rechtbank vrijwel alle door de VVAB ingebracht argumenten over. De VVAB had wel een contraexpertise ingebracht inzake het besluit van het stadsdeel een vergroot tuinhuis toe te staan, niet inzake het Welstandsadvies. Dat laatste vond de VVAB niet nodig omdat CWM immers voorbij is gegaan aan het feit dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. De rechtbank volgt de VVAB daarin.

Het stadsdeel moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen, indachtig de uitspraak van de rechtbank, en is veroordeeld tot het vergoeden van de griffiekosten.

Meer lezen:
[Uitspraak] (6/5/2015)

Eerder bericht:
[Bouw van zwembad in keurtuin stilgelegd]


(WS, 8/5/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.