Bestemmingsplan Sluisbuurt onherroepelijk geworden

De Raad van State keurt het bestemmingsplan Sluisbuurt goed. Tegen het hoogbouwplan was beroep aangetekend door onder meer de VVAB en omwonenden. In de verkorte procedure van de Crisis- en Herstelwet is geen hoger beroep mogelijk.
Artist impression van Sluisbuurt

Het ziet er dus naar uit dat de woonwijk kan worden gebouwd, ervan uitgaande dat het stikstofbesluit geen probleem vormt - wat overigens nog moet blijken.

In augustus vond de zitting van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State plaats. Behalve de VVAB was beroep aangetekend door de Stichting Monumenten Amsterdam Noord (SMAN) en door direct onwonenden die voor hun uitzicht vrezen. De woontorens, waarvan de hoogste 125 meter hoog wordt, vormden het belangrijkste bezwaar. De VVAB vreesde vooral voor de impact op de Amsterdamse binnenstad en op Waterland en had twijfels over de stedenbouw. De Raad van State heeft zich beperkt tot de vraag of de gemeente zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt tot behoeve van een goede ruimtelijke ordening en heeft niet zelf geoordeeld of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De uitspraak luidt dat de gemeente een goede belangenafweging heeft gemaakt en ook dat er geen 'olievlekwerking' valt te vrezen: de gemeente heeft op toereikende wijze aangegeven waarom in dit geval mag worden afgeweken van de Structuurvisie.

Rogier Noyon, voorzitter van de VVAB, vindt het teleurstellend dat de Raad van State geen enkel tegenargument heeft gehonoreerd. "Ze beoordeelden de kwestie procedureel en hebben geen zelfstandig oordeel geveld over de planologische wenselijkheid van de Sluisbuurt."

Walther Schoonenberg, die de VVAB vertegenwoordigde op de zitting van de Raad van State: "We hebben er alles aan gedaan, er is zelfs een alternatief plan gemaakt en het is ons toch niet gelukt. Reden voor vreugde is er niet, want deze wijk wordt onbetaalbaar voor de gewone Amsterdammer. Sluisbuurt betekent een aantasting van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van Amsterdam en omgeving. Met name voor Waterland is deze uitspraak ernstig. Er zijn gelukkig wel lichtpuntjes. Uit de uitspraak blijkt dat er wel degelijk grenzen zijn aan wat er mag aan hoogbouw in Amsterdam."

[Uitspraak] (6 nov. 2019)

[Vorig bericht]


(JO, 6/11/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.