Nieuws

Protest tegen beleidskader horeca en terrassen

Een aantal organisaties, bewonersorganisaties en de VVAB, hebben geprotesteerd tegen het 'concept-stedelijk beleidskader horeca en terrassen'. De VVAB stuurde als aanvulling daarop nog een eigen zienswijze in, waarin ondermeer de risico's van het terrassenbeleid voor het beschermd stadsgezicht worden benoemd. Ook eist de vereniging een stopzetting van de 'tijdelijke' corona-terrassen.
[Meer lezen]

Vergunning voor controversiële Halvemaansteeg-discotheek geschorst

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het controversiële plan een grote discotheek te bouwen in een bouwblok aan de Amstel bij de Halvemaansteeg. De rechter heeft de vergunning echter geschorst tot de uitspraak in beroep.
[Meer lezen]

Bestuur uitgebreid met twee leden

Op de Algemene Ledenvergadering van de VVAB in de Amstelkerk op 2 april 2022 werd het bestuur uitgebreid met twee leden. Maarten Mol werd op voordracht van het bestuur gekozen als bestuurslid. Hij werd op de bestuursvergadering daarna benoemd tot penningmeester.
[Meer lezen]

Suggesties voor coalitieonderhandelingen

De VVAB heeft de onderhandelaars voor een nieuw coalitieakkoord in Amsterdam een tiental suggesties gedaan voor een akkoord dat goed is voor de Amsterdamse binnenstad en haar bewoners.
[Meer lezen]

Hef de Bloemenmarkt op het Singel maar op!

De VVAB heeft in een zienswijze voorgesteld om de Bloemenmarkt op het Singel op te heffen. De vereniging ziet geen toekomst meer voor deze markt. De vereniging pleit ervoor de ondernemers uit te kopen en de gracht te herstellen.
[Meer lezen]

Reactie op hoofdgroenstructuur

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakbijdrage haar zienswijze kenbaar gemaakt inzake het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur. De vereniging is positief over het nieuwe beleidskader, maar maakt zich wel zorgen over de groene scheggen en de 'rigoreuze vergroening', die de gemeente voorstaat.
[Meer lezen]

LED-schermen steeds groter probleem

De komst van LED-schermen, vaak met bewegende of roterende beelden, vormt in de binnenstad een steeds groter probleem. Nu verschijnen er steeds meer LED-schermen achter winkelruiten.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen sloop Schuttersgalerij

De Bond Heemschut en de VVAB schrijven in een gemeenschappelijk raadsadres ernstige bezwaren te hebben tegen de verbouwingsplannen van het monumentale Burgerweeshuis-complex ten behoeve van het Amsterdam Museum: 'Een veel te rigoureuze ingreep van het rijksmonument'.
[Meer lezen]

VVAB pleit voor andere stedenbouw op Marineterrein

In een schriftelijke zienswijze heeft de VVAB gepleit voor beperking van de bouwhoogte en een andere vorm van stedenbouw op het Marineterrein. Het gebied dient beschouwd te worden als een onderdeel van de binnenstad en niet van de IJ-oeverontwikkeling.
[Meer lezen]

Attiek Hans 't Mannetje verdwenen

De monumentale attiek van de achtergevel van Kerkstraat 61, in de jaren zeventig gemaakt door Hans 't Mannetje, is van de gevel verwijderd. De VVAB heeft nadere informatie ingewonnen.
[Meer lezen]

Objectieve criteria voor casco-funderingsonderzoek

De gemeente Amsterdam heeft nieuwe beleidsregels voor het onderzoek naar funderingen van bestaande panden in Amsterdam. Daarin zijn objectieve criteria vastgelegd voor het op last van de gemeente instellen van casco-funderingsonderzoeken.
[Meer lezen]

NACO-huisje terug in Amsterdam

Het NACO-huisje (van de scheepvaartafdeling van de Noordhollandsche Autocar Onderneming) is na 17 jaar weer terug in Amsterdam. Op 13 december 2021 werd dit historische gebouwtje min of meer op zijn oorspronkelijke locatie teruggeplaatst. Het markante bouwwerk is gerestaureerd door Stadsherstel.
[Meer lezen]

The British School wint Geurt Brinkgreve Bokaal 2021

The British School of Amsterdam heeft de Geurt Brinkgreve Bokaal 2021 gewonnen. Deze bijzondere onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan het beste initiatief voor de herontwikkeling of renovatie van Amsterdams erfgoed.
[Meer lezen]

Subsidie voor onderhoud monumenten

Vanaf 1 maart 2022 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen in het kader van de regeling Subsidie Instandhouding Monumenten. De ervaring leert dat het goed is de aanvraag tijdig in orde te maken, omdat de subsidie voor zes jaar vooruit wordt aangevraagd.
[Meer lezen]

Ontdekking oorlogstekening legt ook gemeentelijk falen bloot

In het pand Leidsekade 101 is op de zolder bij de sloop van een kamertje een tekening uit de oorlog ontdekt. Deze is overgedragen aan het Verzetsmuseum. De ontdekking vestigt opnieuw de aandacht op de sloopwerkzaamheden in dit pand.
[Meer lezen]

VVAB bepleit een echte hotelstop

In Het Parool van woensdag 17 november stond een opiniestuk van de VVAB over het hotelbeleid. De VVAB bepleit een paraplu-bestemmingsplan om verdere hotelgroei in Amsterdam te voorkomen. Anders gaat het niet lukken de hotelstop te handhaven.
[Meer lezen]

Instelling begeleidingscommissie Bruggen en kademuren

In de Raad werd op 11 november 2021 unaniem een motie aangenomen om de gemeenteraad in beeld te houden bij kademuurvernieuwingen. Dit mede naar aanleiding van een zienswijze van de VVAB.
[Meer lezen]

38 bomen gekapt op de NZ Voorburgwal

In een zienswijze inzake de herinrichting van het noordelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal heeft de VVAB geprotesteerd tegen de kap van 38 bomen. Men wil de bomen meer naar het midden plaatsen, om meer ruimte te creëren voor voetgangers.
[Meer lezen]

VVAB steunt parkeervrij maken van een gracht

De VVAB heeft met een raadsadres gereageerd op het 'inspiratiedocument Parkeervrije Hoofdgracht'. Daarin steunt de vereniging het streven een hoofdgracht in de Amsterdamse binnenstad autoparkeervrij te maken.
[Meer lezen]

Bevordering goederenvervoer over het water

In een brief aan de opstellers van de verkiezingsprogramma's doet de VVAB voorstellen om het goederenvervoer over de grachten te bevorderen. De kwetsbaarheid van bruggen en kademuren maakt de urgentie daarvan des te groter.
[Meer lezen]

Huis te Vraag opnieuw bedreigd

De historische begraafplaats Huis te Vraag wordt momenteel bedreigd door gemeentelijke plannen. Over de begraafplaats zouden verschillende fiets- en wandelpaden moeten worden aangelegd.
[Meer lezen]

Huidige plannen Amsterdam Museum zijn onacceptabel

De VVAB is het met het oordeel van CRK eens dat de huidige plannen van het Amsterdam Museum onacceptabel zijn. Er moet een veel minder ingrijpend plan komen, met meer respect voor de cultuurhistorie.
[Meer lezen]

Zienswijze nieuwe uitgaansgelegenheid Halvemaansteeg

De volgende stap in de vergunningsverlening voor een 'cultuurclubhuis' in de Halvemaansteeg is gezet. In een uitgebreide procedure is het ontwerpbesluit ter visie gelegd. De VVAB heeft met een zienswijze hierop gereageerd.
[Meer lezen]

VVAB pleit voor behoud van paviljoen Theo Bosch op Binnengasthuisterrein

Tot 25 april was er de mogelijkheid te reageren op het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier. De VVAB pleit voor het behoud van BG3, het paviljoen van Theo Bosch op het Binnengasthuisterrein.
[Meer lezen]

Ruimere toegang tot de bestuursrechter

Als gevolg van recente uitspraken zijn de beroepsmogelijkheden van belanghebbenden verruimd. Zij hoeven nu niet meer in een uitgebreide voorbereidingsprocedure eerst een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen vergunningsvrij behandelen van een grote muurschildering

Op het Leidseplein is een metershoge muurschildering aangebracht. De VVAB heeft tegen het besluit dit vergunningsvrij toe te staan, bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Uitspraak rode raam in de Oude Kerk

De Raad van State heeft in het hoger beroep dat de VVAB had aangespannen tegen het rode raam in de Oude Kerk uitgesproken dat het raam mag blijven. De rechtbank bepaalde al dat het beroep van de VVAB ongegrond was. De nieuwe uitspraak brengt hier geen verandering in.
[Meer lezen]

Erfgoed verlammend voor stedenbouwkundige ontwikkeling?

De VVAB heeft in een schriftelijke zienswijze gereageerd op het ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De vereniging uitte daarin zorgen over de hoogbouw die men in de stad en met name langs de IJ-oevers wil toestaan.
[Meer lezen]

Reuzenrad gaat niet door

Het reuzenrad in het Oosterdok, waar rond de jaarwisseling veel ophef over was nadat er door Waternet een watervergunning was verleend, gaat definitief niet door. Uit de beantwoording van raadsvragen blijkt dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend.
[Meer lezen]

VVAB wint rechtszaak tegen hotelplan aan de Amstel

De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 2 februari 2021 de omgevingsvergunning vernietigd voor een hotelplan aan de Amstel hoek Nieuwe Prinsengracht, vlakbij Carré. De vergunning is in 2019 verleend door het College van B & W toen de hotelstop al van kracht was.
[Meer lezen]

Inventarisatie

Nu we weer in Corona-lockdown zitten, maken we regelmatig een wandeling door de binnenstad om een luchtje te scheppen en de benen te strekken. Als u op zo'n wandelingetje een vervallen pand ziet met ernstig achterstallig onderhoud, laat het ons dan weten!
[Meer lezen]

Stegen en gangen

Na een gemeentelijke inventarisatie heeft de gemeente bij de ingang van zo'n honderd stegen een straatnaambordje met de historische naam geplaatst. Deze nieuwe bordjes zijn wit met blauwe letters. Op deze manier blijft de herinnering bewaard aan deze vaak afgesloten straatjes.
[Meer lezen]

Alternatief plan voor kademuurherstel spaart bomen

De VVAB heeft in een brief aan het gemeentebestuur een alternatief plan voor kademuurherstel aangeboden. In de Methode De Beaufort wordt de fundering van de kademuur hersteld zonder de kademuur zelf te slopen. Daardoor is het mogelijk de bomen te behouden.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2021]
[Archief 2020]
[Archief 2019]
[Archief 2018]
[Archief 2017]
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]