Algemene Ledenvergadering, 25 februari 2021

Kort verslag

Vooruitlopend op de notulen doet het bestuur graag kort verslag van de ALV.

Het inhoudelijke Jaarverslag over 2019 en 2020 is na toelichting door de secretaris door de vergadering vastgesteld. Ook het financieel jaarverslag, toegelicht door de penningmeester, kon na een rondje vragen en opmerkingen rekenen op instemming van de vergadering.
Aan het bestuur werd decharge verleend na voorlezing van het verslag van de kascommissie. Onder dankzegging aan de kascommissie stond Rogier vol lof stil bij de rol en het onverwachte overlijden van Erwin Meijers.
Gert Eijkelboom en Pieter van der Laan zijn herbenoemd als leden van de kascommissie. Hendrik Kaptein is daar ter vergadering aan toegevoegd.
Rogier nam namens het bestuur afscheid van Yellie Alkema die zich in diverse hoedanigheden met veel energie heeft ingezet voor de VVAB. Als blijk van dank ontving zij een ets met een afbeelding van een avondmaalsviering in de Oude Kerk.

Vervolgens heeft de ALV zich gebogen over enkele voordrachten tot (her)benoeming van bestuursleden. Dick van de Kroon en Fred Kramer zijn herbenoemd en Guusje ter Horst is benoemd als nieuw bestuurslid. Els Iping is niet herbenoemd. Voorafgaand aan de stemming over haar voordracht heeft Rogier, mede naar aanleiding van een ingekomen brief, naar voren gebracht welke lijn is gevolgd ter voorkoming van belangenverstrengeling en dat Els zich daaraan gehouden heeft. Tevens wees hij erop dat Els in de binnenstad überhaupt geen opdrachten meer aanneemt. Rogier heeft de uitslag van de stemming opgevat als gebrek aan vertrouwen in zijn handelwijze als voorzitter van de vereniging en heeft ter vergadering aangekondigd te zullen aftreden. Door collega-bestuurders is op Rogier een appél gedaan om daar niet direct gevolg aan te geven maar dat in beraad te houden en te bespreken in het bestuur. Op 2 maart heeft overleg plaatsgevonden over de ontstane situatie en heeft Rogier, alles afwegende, besloten met onmiddellijke ingang af te treden. Hij benadrukte daarbij dat de ALV in meerderheid 'meer geloof hechtte aan niet op feiten gebaseerde verdachtmakingen' dan aan zijn toelichting op het standpunt van het bestuur.

De overige in functie zijnde bestuursleden hebben begrip voor de consequenties die hij daaraan verbindt, maar hebben na onderling overleg ieder voor zich besloten om aan te blijven in het belang van de VVAB, als vereniging die zich richt op bescherming van het fysieke erfgoed én de leefbaarheid van de Amsterdamse binnenstad. Het bestuur bestaat nu uit Dick van Kuijk (erfgoed), Betty Nijmeijer (water), Guusje ter Horst (openbare ruimte), Dick van der Kroon (penningmeester) en Fred Kramer (secretaris).

Het 5-koppige, volledig bevoegde bestuur ziet het als zijn taak om nu zo snel mogelijk te voorzien in de vacatures van 'voorzitter' en 'bestuurslid balans'. Daartoe wordt een wervings- en selectieprocedure gestart en een ALV uitgeschreven, mogelijk eind mei, zodat ook kan worden voorzien in vacatures die dan ontstaan door beëindiging van de zittingstermijn van de bestuursleden Dick van Kuijk, Betty Nijmeijer en Dick Beumer (juridische zaken).
Het zittende bestuur streeft naar een bestuur dat in staat geacht moet worden collegiaal samen te werken en brede afwegingen te maken op de taakgebieden van de vereniging, in de context van een monumentale en leefbare binnenstad.

Namens het bestuur
Fred Kramer
secretaris

[ALV, 25 februari 2021]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.