Inleiding Fred Kramer n.a.v. Jaarverslag 2016

De VVAB is één van de motoren van verandering in de stad. De ene keer als ideeën-leverancier, lobbyist en overlegpartij, de andere keer als pressiegroep en partij in juridische procedures. Op veel dossiers bewerken we verschuivingen in standpunten van het stadsbestuur, maar de veranderingen zijn niet snel zichtbaar.

De bierfiets is daarvan een goed voorbeeld. Na jaren van actie zou deze per januari uit bepaalde delen van de binnenstad verdwijnen. Nu is dat door de burgemeester – contra coeur! – verschoven naar november.

Ook dit jaar kunnen we weer terugblikken op veel (deels) succesvolle interventies: het constante gevecht tegen afbraak van monumenten (Weide Heisteeg 7) en historische interieurs (Keizersgracht 318), de inzet op het weren van touringcars in het Centrum, het pleidooi voor aanscherping van het hotelbeleid en van de regels voor airbnb (e.d.), de inzet op beteugeling van de toeristenindustrie en bestrijding van uitwassen (zoals massale rondleidingen), initiatieven tot doorbreking van het frame dat je als overheid niet met branchering moet bemoeien, het beïnvloeden van het beleid om de passagiersvaart beter te reguleren, het welstandsbeleid op het water te verbeteren, meer eenrichtingsverkeer op het water te introduceren en verlaging van de vaarsnelheid door te voeren. Ga zo maar door.

Tuinhuis H 572

De VVAB heeft de komst van een tuinhuis met overdekt zwembad in de beschermde keurtuin met succes bestreden. Ook is via de rechter een streep gezet door het plan voor een dubbel tuinhuis. Daarmee ontstond zicht op herstel van de oorspronkelijk situatie. Een nieuw, van de rechterlijke uitspraak afwijkend, maar bescheidener plan hield in een nieuwe procedure uiteindelijk stand. Gezien een ‘ongelukkige’, kennelijk prevalerende bepaling in het bestemmingsplan, heeft beroep daartegen weinig zin. Op een later moment kan worden overwogen om met een goed onderbouwd initiatief te komen tot wijziging van een of meer bestemmingsplannen.

Terassen op brugvleugels

Veel omwonenden en VVAB leden hebben last van expansie van de horeca en de horeca-terrassen in de binnenstad, met name op de brugvleugels. Van een ‘tekort’ kan niet worden gesproken. Waarom dan nog meer en nog grotere terrassen op plekken waar de balans toch al zoek is? Wij zien wel een ander ‘tekort’: strijd met de openbare functie van de weg, de verkeersveiligheid, het voorrangsbeleid voor voetgangers en fietsers, de leefbaarheid, het beschermd stadsgezicht, het zicht op het water en het reductiebeleid voor objecten in de openbare ruimte. Door ons verzet zijn vergunningen geweigerd en terrasplannen ingetrokken of gewijzigd, maar van een doorbraak is geen sprake. Tegen afwijzing op bezwaar terras Kloveniersburgwal-Staalstraat is beroep aangetekend. Eventueel verleggen we de focus naar het terrassenbeleid zélf; ‘weeffouten’ moet worden hersteld. De tijd lijkt daar rijp voor.

De Heinekenhoek

Over de nieuwbouw voor de Heinekenhoek is een druk bezochte discussieavond georganiseerd. De conclusies die werden getrokken zijn verwerkt in het standpunt van de VVAB. Gezien het belang van deze zaak voor de stad is beroep aangetekend. Onze bezwaren hebben ondermeer betrekking op de vestiging van een nieuw hotel op deze plek, in strijd met de hotelstop, het enorme bouwvolume, waarvoor op diverse onderdelen van het bestemmingsplan wordt afgeweken (10 m overschrijding maximale bouwhoogte) en de afbreuk aan de historische structuur en het beschermd stadsgezicht.

De Sluisbuurt

In strijd met de structuurvisie van de stad is er een massaal hoogbouwplan voor de Sluisbuurt ontwikkeld, dat met 28 woontorens van 40 tot 143 m op verschillende plekken in de beschermde binnenstad zichtbaar zal zijn. Het VVAB bestuur heeft zich kritisch opgesteld, evenals het stadsdeel Centrum. In de door Arcam georganiseerde debatten kwam onder meer naar voren dat: a) de gewenste woningdichtheid ook bereikt kan worden met andere stedenbouwkundige modellen, b) boven een bepaalde hoogte de bouw van torens zo duur wordt dat er sterk wordt voorgesorteerd op het type bewoners dat het zich kan veroorloven om daar te komen wonen, c) als het de bedoeling is om vooral de middenklassen voor de stad te behouden dit hoogbouwplan niet geschikt is, d) het creëren van intieme pleinen die gaan functioneren als lokale ontmoetings- en ontspanningsplekken niet goed mogelijk is in de voorgestelde stedelijke configuratie. Behandeling van het concept-plan in de politieke gremia wordt over de vakantie heen getild, waardoor er ruimte ontstaat om onze kritische opstelling te toetsen aan wat leeft binnen de vereniging. En om te bedenken wat ons te doen staat.

Opgaven

Er liggen nog tal van opgaven in het verschiet waar nadere doordenking op zijn plaats is, zoals:
- het voorkómen van verslechtering van het stadsgezicht door een tweeslachtig reclamebeleid, het ontbreken van welstandsbeleid openbare ruimte en de beperkte inzet op handhaving
- het verhogen van de effectiviteit van maatregelen die de toestroom van bezoekers moeten reguleren en afremmen, incl. heroverweging van de deal met ‘airbnb’
- het verder uitwerken van instrumenten om meer greep te krijgen op het gebruik van vastgoed, incl. branchering winkelpanden, i.v.m. leefbaarheid, menging en diversiteit

Tenslotte wil ik alle actieve leden bedanken voor hun inbreng: zij die meediscussiëren, ideeën aandragen en acties ondersteunen, de leden die hebben bijgedragen aan het vernoemen van brug 296 tot Geurt Brinkgrevebrug, het lid dat onze leden eens per jaar genereus van taart voorziet, de organisator van de borrel, de leden van de werkgroepen en commissies (incl. de opgeheven wg gebiedsplannen), de leden van het bestuur en de vaste ondersteuners van bestuur en redactie. Allen vanuit liefde voor deze prachtige, historische, sociale en levendige stad, ons Amsterdam.

(Uit: Binnenstad 282/283, juli/augustus/september/oktober 2017)

[Agenda]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.