Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 13 mei 2017

Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Zaal open vanaf 13.00 uur

13.30-15.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

 1. Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de ALV van 28 mei 2016 (zie Binnenstad 277, juli/sept. 2016)
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag 2016: toelichting door de secretaris (*). [PDF-bestand]
  Hierin zijn de kernpunten opgenomen van de werkgroep-verslagen. De werkgroepen zijn aansluitend in de gelegenheid een of meer punten kort toe te lichten.
 4. Financieel jaarverslag 2016 en Begroting 2017: toelichting door de penningmeester; [PDF-bestand]
  verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening; (her)benoeming leden van de kascommissie
 5. Statutenwijziging (*)
 6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden zijn Yellie Alkema, Els Iping, Fred Kramer en Dick van der Kroon herkiesbaar. Zij hebben zich allen voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld.
 7. Rondvraag en sluiting

15.00-15.30 uur: Pauze

15.30-16.30 uur: Na afloop van de ALV volgt een lezing van David Mulder over de Oosterkerk. De Oosterkerk werd gebouwd als protestantse kerk in de periode 1669-1671 mogelijk naar een ontwerp van architect Adriaan Dortsman met medewerking van Daniël Stalpaert. De centraalbouw-opzet, een Grieks kruis, sloot goed aan bij de protestantse eredienst (vergelijk de Noorderkerk). Het is een belangrijk voorbeeld van een sober Hollands Classicisme. Het interieur is prachtig.

16.30-17.30 uur: Afsluitende borrel

[Notulen]

(Uit: Binnenstad 280, maart/april 2017)

(*) Bekrachtiging wijziging Statuten, artikel 4, lid 3
De ALV heeft op 28 mei 2016 besloten om het makkelijker te maken voor de leden om met een voordracht voor een bestuurslid te komen. Dat '10% van de leden gezamenlijk' dat kunnen doen is gewijzigd in 'vijftig leden gezamenlijk’. Deze wijziging is niet voorgelegd als woordelijke tekst van de statutenwijziging. Recent is gebleken dat dan geen notariële wijzigingsakte kan worden opgesteld. Omdat het om een bekrachtiging gaat van een reeds genomen besluit, leggen wij alsnog de woordelijke tekst ter vaststelling voor aan de ALV van 13 mei 2017 (toegevoegd agendapunt). Mochten hier bezwaren tegen bestaan, dan blijft de wijziging nog een jaar liggen.

De gewijzigde tekst van artikel 4, lid 3, van de statuten luidt als volgt:

Artikel 4, lid 3: Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. Het bestuur, alsmede vijftig leden gezamenlijk, zijn ieder bevoegd een voordracht voor de benoeming op te stellen. De voordracht is niet-bindend.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.