Algemene ledenvergadering 2011

Zaterdag 16 april 2011

Plaats/tijd: Bethaniënklooster (Barndesteeg 6B)
Zaal open vanaf 9.30 uur.
Meer lezen over het Bethaniënklooster: [Theorie en praktijk in het restauratiewerk]

10.00-12.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)
1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de ALV van 6 maart 2010
3. Vaststelling Algemeen jaarverslag: toelichting door de secretaris.
4. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011: toelichting door Dick van der Kroon; verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening, (her)benoeming leden van de kascommissie.
Bijlagen:
Samenvatting Financieel jaarverslag,
Ontwikkeling van het ledenaantal,
Functieomschrijving betaalde medewerker.
5. Bestuurssamenstelling. Het bestuur stelt voor de heren Van der Kroon, Levelt en Schoonenberg opnieuw te benoemen.
6. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond, Werkgroep Water en Excursiecommissie.
7. Rondvraag en sluiting.

Oproep: N.a.v. een besluit van de ALV van 2010 wordt met name ook vrouwelijke kandidaten gevraagd zich aan te melden als lid van de kascommissie.

[Notulen]

12.00-12.45 uur: Lunch

12.45-14.00 uur: Discussiebijeenkomst over monumentale bruggen.
Naar aanleiding van de sloop van de Hogesluis geven André van Stigt en Walther Schoonenberg een toelichting op de problemen bij het onderhoud van historische bruggen door de Dienst IVV van de gemeente Amsterdam. Zij vertellen hoe het zover heeft kunnen komen dat er serieuze plannen waren om de Hogesluis te vervangen door een eenvoudige betonnen wipbrug. Van Stigt heeft in opdracht van de gemeente een contra-expertise uitgevoerd waaruit bleek dat de Hogesluis wel degelijk kon worden gerestaureerd, waarbij hij tevens constateerde dat het onderhoud van de monumentale bruggen vanuit een structureel andere visie aangepakt moet worden, om escalaties zoals bij de Hogesluisbrug te voorkomen.
[Amsterdam ontbeert onderhoudsplan]
[Hogesluis wordt herbouwd]

(Uit: Binnenstad 245, maart 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.