Algemene Ledenvergadering, d.d. 24 april 2004

Notulen

gehouden in de crypte van het Bethaniënklooster

[Agenda]

1. Opening
Aan het slot van de jaarvergadering bood voorzitter Walther Schoonenberg stadsdeelwethouder Guido Frankfurther het eerste exemplaar aan van het boek Phoenix, verdwijnend of herrijzend Amsterdam.

Walther Schoonenberg, voorzitter, opent de vergadering en meldt dat Hendrik Kaptein, secretaris, helaas wegens ziekte verhinderd is.

2. Vaststelling notulen 2003

De notulen van de ALV d.d. 26 april 2003 en die van de Bijzondere Ledenvergadering d.d. 27 sept. 2003 worden ongewijzigd vastgesteld, evenals de jaarrekening 2002. Bij de volgende vergadering zullen de agenda en de notulen in kopie ter plaatse aanwezig zijn.

3. Algemeen jaarverslag

De voorzitter presenteert het algemeen jaarverslag over 2003, geïllustreerd met lichtbeelden. Hij memoreert dat er het afgelopen jaar een extra ledenvergadering werd gehouden om de statuten te wijzigen.
Het voorstel van de centrale stad om 10% te bezuinigen op het budget van het gemeentelijk bureau Monumenten en Archeologie (bMA) heeft gelukkig geen doorgang gevonden. Dat echter niet altijd alles naar wens van de vereniging verloopt blijkt uit een aantal concrete voorbeelden. Zo konden de Rijksdienst (RDMZ) en het gemeentelijk bureau (bMA) het lange tijd niet eens worden over de reconstructie van een aantal architectonische elementen van Herengracht 581, werden de ‘Van Houtenpanden’ Vijzelstraat 133-135 tot onze spijt niet op gemeentelijke lijst geplaatst en werden Rozengracht 218-220, eveneens historiserende ‘Van Houtenpanden’ uit de jaren ‘30 van de Rijkslijst afgevoerd.
Het bestemmingsplan voor het BG-terrein is helaas inmiddels bij de Raad van State goedgekeurd, m.u.v. een kleine driehoek in het ontwerp voor de nieuwe bibliotheek. Het oude gasthuis (toneelschool) is echter, ondanks bezwaar van de UvA, wél geplaatst op de Rijksmonumentenlijst, waardoor het toch moeilijk zal zijn de huidige plannen te realiseren. Op 22 mei 2003 organiseerde de Vereniging een discussieavond over de uitbreidingsplannen van de Stadsschouwburg. Uitkomst hiervan was dat de VVAB in principe met de plannen akkoord gaat m.u.v. de hoogte, die onzes inziens niet boven de huidige bebouwing zou moeten uitsteken.
De voorzitter vertelt vervolgens dat de ledenwerf/excursie-commissie actiever was dan ooit tevoren. Vaak werden verschillende excursies per maand georganiseerd en tevens nam de werkgroep het initiatief tot het ‘VVAB-café’, de verenigingsborrel, die elke 3de woensdag van de maand in Arti wordt gehouden. Het aantal leden steeg naar 2432.
Een van de zaken waar het bestuur zich het komend jaar voor wil inzetten is het opengraven van grachten in de Jordaan, de Elandsgracht of Westerstraat. Het is de bedoeling om hiervoor een aparte werkgroep op te richten. De ledenvergadering ondersteunt dit initiatief.

Audrey Kühler vraagt na afloop van het verslag of de VVAB ook niet een werkgroep kan oprichten die zich bezighoudt met monumentenonderwijs aan kinderen: 55% van de Amsterdamse schooljeugd bestaat uit kinderen van allochtone afkomst en wethouder Hannah Belliot heeft geld beschikbaar gesteld voor het adopteren van monumenten door scholen. Het bestuur zal dit overwegen.
Naar aanleiding van het Rozengracht 218-220, de panden die onlangs van de Rijkslijst zijn afgevoerd, wordt opgemerkt dat deze misschien op de gemeentelijke lijst geplaatst kunnen worden. Geurt Brinkgreve voert aan dat de vereniging opnieuw een aanvraag moet doen voor de Rijkslijst, om de discussie hierover met de RDMZ aan te gaan. Aldus wordt besloten. Over het opengraven van grachten merkt Peter Berkhout op dat er zowel in de Westerstraat als in de Elandsgracht veel middenstand zit. Hij vindt dan ook dat de vereniging zich moet inzetten om de middenstand genoegdoening te verschaffen voor de schade die de ca. twee jaar durende werkzaamheden met zich meebrengen. Het bestuur gaat hiermee akkoord.
Geurt Brinkgreve richt tenslotte een woord van dank tot oud-bestuurslid Jos Otten, een van de oprichters van de VVAB en jarenlang bestuurslid van de VVAB.

4. Werkgroep Waakhond

Herman Pinkse, voorzitter van de Werkgroep Waakhond, doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep en vertelt dat de vier leden waaruit de werkgroep bestaat wederom iedere week op het stadhuis de ter visie gelegde plannen zijn gaan bekijken. Dit resulteerde het afgelopen jaar in het schrijven van 68 zienswijzen, deels in samenwerking met de Ver. tot behoud van de Jordaan. Als vervolg op deze zienswijzen werd zes maal een formele zitting bijgewoond. Wat betreft de Fokke Simonszstraat werd de vereniging niet ontvankelijk verklaard, wat uiteindelijk heeft geleid tot wijzing van de statuten.
De werkgroep en de welstandscommissie waren het niet altijd met elkaar eens, terwijl zij zich beide in hun beoordeling laten leiden door de richtinggevende nota De Schoonheid van Amsterdam. Naar oordeel van de werkgroep week de beoordeling van de welstandscommissie soms duidelijk af van de richtlijnen, zonder dat dit goed werd gemotiveerd. De nieuwe welstandsnota die binnenkort van kracht wordt is stringenter dan de oude, maar de criteria van de nota zouden volgens Pinkse wat betreft de verschillende deelgebieden van het stadscentrum gedifferentieerd moeten worden.
Tot slot merkt hij op dat de vereniging eigenlijk meer aandacht zou moeten besteden aan de vaststelling van bestemmingsplannen, aangezien daarin geregeld wordt aan welke eisen bouwplannen moeten voldoen.

5. Werkgroep Water

Peter Berkhout doet verslag van de activiteiten van de Werkgroep Water. De werkgroep bestaat nu een jaar en is opgericht omdat de gemeentelijke dienst Binnenwaterbeheer de dienst uitmaakte op het water en de woonbootbewoners veel te veel ter wille was ten nadele de openbare ruimte en het algemene leefklimaat. De werkgroep heeft inmiddels een aantal zienswijzen geschreven en bezwaarprocedures gevoerd, maar het vergt nog een hele strijd om de mentaliteit van de gemeente-ambtenaren om te buigen en daadwerkelijk tot een uitsterfbeleid van woonarken te komen.

6. Financieel verslag

Simon Blijleven, de penningmeester, doet verslag van het afgelopen jaar. Het tekort is voornamelijk ontstaan door de te hoge kosten voor het blad Binnenstad, dat dit jaar tweemaal 20 i.p.v. 16 pagina’s bevatte, wat erg onvoordelig is, en door de gestegen kosten voor de website. Tevens is het aantal firma-leden het afgelopen jaar dramatisch gedaald.
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en de gestelde vragen zijn door de penningmeester voldoende beantwoord. De jaarrekening 2003 wordt goedgekeurd.
Hiermee wordt decharge verleend aan de penningmeester. De kascommissie, bestaande uit mevr. Bosschaert, dhr. Beugeling en dhr. Goldstein blijft nog een jaar aan.

7. Begroting 2004

De begroting voor 2004 wordt goedgekeurd.

8. Rondvraag
  • Mevrouw van Nierop vraagt de vereniging of zij een lans wil breken voor de nieuwe vorm van funderingsherstel. De voorzitter antwoordt dat er in het volgende nummer van Binnenstad aan dit onderwerp een artikel wordt gewijd. Het bestuur heeft nog geen standpunt over deze zaak heeft ingenomen, maar wacht de thema-avond over dit onderwerp in het stadhuis af.
  • Dhr. Horsman merkt op dat de leningen die het restauratiefonds tegen zeer lage rente verstrekt zijns inziens niet opwegen tegen de kosten voor leges en het inschakelen van een bouwkundige.

(Uit: Binnenstad 210, mrt./apr. 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.