Algemene ledenvergadering 2005, zaterdag 16 april 2005

11.00-13.00 uur in Arti et Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam

Huishoudelijk gedeelte

 1. Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de ALV 2004
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag (toelichting door de voorzitter)
  [PDF-bestand]
 4. Financieel jaarverslag: toelichting door de penningmeester, verslag v/d kascommissie, vaststelling & dechargeverlening, (her)benoeming van leden van de kascommissie.
  [PDF-bestand]
 5. Voorstel tot verhoging van de contributie van € 17,50 naar € 20,00 per 1 januari 2006
 6. Voorstel tot wijziging van de statuten, art. 4: “… Een bestuurslid wordt gekozen voor ten hoogste vijf jaar. …” vervangen door: “… Een bestuurslid wordt gekozen voor ten hoogste drie jaar. …”. (toelichting ter vergadering)
 7. Voorstel tot benoeming van bestuursleden per datum vergadering: Sebastiaan Levelt treedt toe tot het bestuur. Walther Schoonenberg wordt herbenoemd tot voorzitter, vooruitlopend op verwerkelijking van het besluit als bedoeld sub 6. voor een periode van drie jaren.
 8. Verslagen van de commissies van de vereniging:
  Werkgroep Waakhond, Werkgroep Water, Ledenwerf- en excursiecommissie.
  [PDF-bestand]
 9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Pauze (12.00-12.15)

'Beeldbepalende panden' beter beschermen? (12.15-13.00)

Vorig jaar is op de ledenvergadering besloten de rijksmonumentenstatus aan te vragen voor de panden Rozengracht 218 en 220. Deze panden zijn enkele jaren geleden herbouwd, waarbij twee verdiepingen en een trappenhuis werden toegevoegd. De bedoeling van de monumentenaanvraag was om de discussie met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan te gaan over de monumentenstatus van (gedeeltelijk) herbouwde monumenten.
Het bestuur heeft geconcludeerd dat het niet verstandig is een dergelijke discussie naar aanleiding van deze panden te voeren omdat er in dit geval teveel argumenten zijn om het verzoek af te wijzen. Wel is in Binnenstad de discussie gestart over dit onderwerp. Zie hiervoor de nummers 206, 208 en 209 (juli en november 2004, januari 2005).

Het bestuur wil met de ledenvergadering van gedachten wisselen over de herbouw van monumenten, de betere bescherming van orde 2-panden en karakteristieke nieuwbouw van na 1940 binnen het Beschermd Stadsgezicht. Bestuursleden Walther Schoonenberg en Herman Pinkse zullen een kort het woord voeren en daarnaast zijn enkele gasten uitgenodigd: Guido Frankfurther (stadsdeelwethouder monumenten), Peter Drijver (lid Welstandscommissie) en Gerard Prins (architect, oud-lid Welstandscommissie namens de oudheidkundige verenigingen).

Meer lezen: [Wanneer is een pand een monument?]

[Notulen]

(Uit: Binnenstad 210, maart/april 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.