Notulen van de bijzondere ledenvergadering d.d. 27 september 2003

Arti et Amicitiae, Rokin 112 te Amsterdam, 14.00 uur

De bijzondere ledenvergadering bijeen in Arti et Amicitiae temidden van de kunst

[Agenda]

1. Opening en vaststelling van de agenda
- De voorzitter opent de vergadering. Hij zet de reden voor het houden van deze bijzondere ledenvergadering uiteen. Vanwege het feit dat de VVAB ongeveer een half jaar geleden op grond van haar “te ruim” gestelde doelstelling niet ontvankelijk werd verklaard in een geschil, ziet zij zich genoodzaakt deze doelstelling in de statuten te preciseren. Op de afgelopen jaarvergadering d.d. 26 april 2003 werd besloten op korte termijn een extra ledenvergadering uit te roepen met het doel hiertoe onze statuten te wijzigen.
- Het bestuur stelt voor als extra agendapunt de benoeming van een erelid in te voegen. Dit agendapunt zal behandeld worden na de benoeming van de nieuwe bestuursleden.
- De heer Beugeling vraagt waarom de benoeming van nieuwe leden niet tijdens de reguliere Algemene Ledenvergadering in het voorjaar plaatsvindt. De reden hiervoor is dat drie bestuursleden te kennen hebben gegeven uit het bestuur te willen treden. Als er geen nieuwe bestuursleden benoemd zouden worden, zou het bestuur door haar beperkte aantal leden enigszins vleugellam zijn.
- De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

Lieke Melkert en Wolbert Vroom

2. Verkiezing van nieuwe leden
Er zijn vandaag drie aftredende bestuursleden: Joyce Alma, Jos Otten en Ben Weller. Aangezien zij hier niet allen aanwezig zijn, stelt de voorzitter voor ze op een ander tijdstip voor hun inzet te bedanken. Het bestuur stelt voor de kandidaat-bestuursleden Lieke Melkert en Wolbert Vroom als bestuursleden te benoemen.
Lieke Melkert is organisatiedeskundige en viel op in de excursiecommissie, door de frisse wijze, waarop zij zaken aan de orde stelde die besproken en verbeterd moesten worden. Zij wil het onderhouden van contacten met de leden verbeteren en zich inzetten om nieuwe leden te winnen. Wolbert Vroom is restauratiearchitect te Amsterdam en tevens lid van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM). Hij heeft een bureau aan de Vijzelgracht, gespecialiseerd in restauratie en m.n. in het Hollands-classicisme. Hij wil zich inzetten voor het behoud van de historische architectuur en het bewaken van de juiste maat- en schaalverhoudingen van nieuwbouwplannen. De kandidaat-bestuursleden worden bij acclamatie benoemd.

3. Benoeming erelid
Het bestuur stelt voor Geurt Brinkgreve als erelid te benoemen. Als geen ander heeft hij de door hem opgerichte vereniging ingezet voor het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad. De heer Roel Beugeling vraagt waarom dit agendapunt niet geagendeerd is. Het bestuur antwoordt dat zij aanvankelijk met de benoeming wilde wachten tot de ALV in het voorjaar, maar dat het toch bestuurlijk raadzaam lijkt niet langer met de benoeming te wachten.
De heer Geurt Brinkgreve wordt bij acclamatie benoemd tot erelid.

4. Toelichting op de statutenwijziging
De voorzitter vertelt dat de vereniging een half jaar geleden in haar bezwaar tegen grootschalige nieuwbouw aan de Fokke Simonszstraat (27 m nieuwbouwgevel in de smalle Fokke Simonszstraat en aan de daarachter gelegen Lijnbaansgracht) door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam niet-ontvankelijk is verklaard, omdat zij in deze procedure niet als belanghebbende werd aangemerkt. De doelomschrijving in onze statuten werd als “te algemeen” en “onvoldoende concreet” beoordeeld. Dit heeft als gevolg dat de VVAB niet meer kan procederen tegen ongewenste bouwplannen. Aangezien de vereniging alleen tegen bestuurlijke beslissingen in het geweer kan komen wanneer zij ontvankelijk is, zal de doelomschrijving in de statuten moeten worden aangepast. Dit heeft te maken met een aanscherping van rechtspraktijk op dit gebied. Vergelijkbare organisaties zoals de Bond Heemschut en het Genootschap Amstelodamum maar ook het Wijkcentrum d’Oude Stadt hebben om dezelfde reden inmiddels hun statuten aangepast.
De heer Van Voorst Vader, partner van het advocatenbureau Clifford Chance, dat de vereniging bij het opstellen van het concept-voorstel voor de statutenwijziging heeft geholpen, legt uit dat in de doelomschrijving duidelijk naar voren moet komen dat de VVAB een belang heeft bij te voeren procedures. Criterium is dat de vereniging als belanghebbende wordt aangemerkt. Volgens de wet en de rechtspraak kan iemand als belanghebbende worden beschouwd indien diens belang objectief bepaalbaar, actueel, persoonlijk en rechtstreeks betrokken is. Naast bovenstaande belangen, worden voor verenigingen als belangen beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Bovendien is het voor de doelomschrijving van een vereniging van belang dat de doelen voldoende concreet zijn omschreven.
In nauwe samenwerking met verschillende advocaten van Clifford Chance heeft het bestuur het wijzigingsvoorstel opgesteld dat in Binnenstad is gepubliceerd. De voorzitter benadrukt dat het slechts om een juridisch-technische wijziging gaat. Op geen enkele manier is sprake van een inhoudelijke wijziging, laat staan feitelijke verandering van het karakter van de vereniging.

5. Behandeling van de statutenwijziging
De huidige formulering van artikel 2 van de statuten luidt:
“De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een goed woon- en werkklimaat in de gemeente Amsterdam, in het bijzonder in de binnenstad, het ondernemen of stimuleren van activiteiten gericht op behoud en herstel van de historische bebouwing van het stedenbouwkundige karakter, alsmede het verbreden van de kennis van Amsterdam.”
In het nieuwe voorstel is een onderscheid gemaakt tussen doel en middelen. Samengevat komt het doel van de vereniging neer op het behoud en herstel van de historische bebouwing en stedenbouwkundige structuur van Amsterdam, in het bijzonder de binnenstad, en het tegengaan van veranderingen die met dat streven strijdig zijn. Er zijn extra accenten gelegd op de openbare ruimte, waaronder het water en groen, en op een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat en het tegengaan van overlast voor zij die wonen, werken en verblijven in de binnenstad. Dit is nodig om als belanghebbende te worden aangemerkt bijvoorbeeld in zaken die in de openbare ruimte spelen en die niet gemakkelijk door rechters als ‘historische bebouwing’ en ‘structuur’ kunnen worden beschouwd, ook al is dat in onze mening wel het geval. Nieuw is ook dat duidelijk is aangegeven op welke wijze wij die doelen willen bereiken: inspraak, bezwaar en beroep, al dan niet namens andere belanghebbenden, en het bevorderen van gedachtewisseling tussen betrokkenen en verspreiding van kennis van cultuurhistorische waarden.
Er zijn geen amendementen ingediend.

[Nieuwe statuten]

- Paul Gillot merkt naar aanleiding van de publicatie van het statutenvoorstel in Binnenstad op dat de oude formulering er eigenlijk naast had moeten staan. Voor de meeste leden was het hierdoor niet duidelijk wat precies gewijzigd werd. Het is inderdaad niet duidelijk dat het bestuur dit vergeten is.
- Tevens vraagt hij of het bestuur ook naar de nieuwe statuten van vergelijkbare verenigingen als Heemschut en Amstelodamum heeft gekeken. Dit laatste is inderdaad gebeurd; de statuten van deze verenigingen en van wijkcentrum d’ Oude Stadt zijn bestudeerd voor men de statutenwijziging heeft opgesteld.
- Lieke Melkert merkt op dat de nieuwe doelstelling i.t.t. de oude doelstelling niet geschikt is als ‘missie-statement’, zoals dat tegenwoordig heet. Daar zal nog wel apart naar moeten worden gekeken.
De vereniging bedankt de advocaten van het bureau Clifford Chance, die zich o.a. voor het opstellen van de statuten het afgelopen jaar geheel belangeloos voor de vereniging hebben ingezet.
Applaus.
De vergadering besluit tot wijziging van de statuten en geeft een machtiging aan elk van de bestuursleden en aan elk van de advocaten Tjepco van Voorst Vader en Camiel de Vries om de nieuwe statuten bij de notaris te laten passeren.

6. Rondvraag en sluiting
- Audrey Kühler merkt op dat het onhandig is dat de notulen van de vorige Ledenvergadering nog niet gepubliceerd zijn en vraagt of deze voortaan niet direct in het eerstvolgende nummer van Binnenstad gepubliceerd kunnen worden. Juliet Oldenburger antwoordt dat dat niet altijd mogelijk is aangezien de notulen gewoonlijk in Binnenstad verschijnen wanneer daar voldoende ruimte voor is. Mevrouw Beydals stelt voor dat ze dan in ieder geval zo spoedig mogelijk na de Ledenvergadering op de website geplaatst kunnen worden. Aldus wordt besloten.
- Roel Beugeling vindt dat de oud-bestuursleden enigszins karig zijn bedankt voor hun verdiensten, met name Jos Otten, die zich zo’n 25 jaar voor de vereniging heeft ingezet, en stelt voor dit in de voorjaarsvergadering 2004 alsnog te doen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit tot een nader te bepalen tijdstip heeft uitgesteld wegens de afwezigheid van Joyce Alma en Ben Weller en het ‘technische karakter’ van deze vergadering, maar dat het een goed idee is dit punt voor de komende ALV op de agenda te zetten.
- Herman Pinkse zegt dat de voorzitter en hij van mening verschillen over de ‘gepastheid’ van het nieuwe Arcam-gebouwtje in de binnenstad. Hij vraagt zich af wat de leden van dit gebouw vinden en roept hen op hun mening naar de redactie van het blad te sturen.
- Pim Gillot vraagt of er niet een publicatie over objectieve criteria ter beoordeling van (historische Amsterdamse) architectuur bestaat. De voorzitter antwoordt dat hiervoor meestal verwezen wordt naar de gemeentelijke nota “De Schoonheid van Amsterdam”, maar dat men momenteel aan een nieuwe welstandsnota werkt, die in juli 2004 in moet gaan. Het opstellen van nieuwe richtlijnen voor de welstandscommissie is landelijk opgelegd, maar elke gemeente schrijft zijn eigen nota en er zal een aparte nota voor de Amsterdamse binnenstad verschijnen. Deze nota zal via de gewone ambtelijke weg (middels inspraakrondes) vastgesteld worden. De eerste ‘informatieavond’ heeft inmiddels plaatsgevonden en de vereniging volgt het verdere traject op de voet. De voorzitter zegt dat het hem een goed idee lijkt om volgend jaar een discussie-avond over dit onderwerp te organiseren.

Buiten de officiële vergadering worden nog de volgende zaken naar voren gebracht:
- Wolbert Vroom vestigt de aandacht op een publicatie die binnenkort bij Architectura en Natura zal verschijnen. Het gaat om de Nederlandse (en Engelse) vertaling van boek III over villa’s en landgoederen van Vincenzo Scamozzi. Deze Italiaanse renaissance-architect was een leerling van Palladio en heeft omstreeks 1600 gewerkt in en rond Venetië, Vicenza en Padua. Het tractaat dat hij schreef en waarin zijn eigen bouwwerken als voorbeelden figureren, heeft in het midden van de 17de tot aan de 19de eeuw onder andere in Amsterdam veel invloed gehad op architecten als Philip Vingboons, Jacob van Campen en Daniel Stalpaert.
- Tim Kiliam, tekenaar en uitgever van o.m. de ‘grachtengidsjes’ heeft enig reclame-materiaal meegenomen, dat de VVAB mogelijk zou kunnen gebruiken voor publiciteit of om leden te winnen: stropdassen, shawls en pakpapier met grachtenhuisjes. De artikelen zijn verkrijgbaar op het adres Kerkstraat 199.

Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Amsterdam, 29 september 2003

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.