Ons standpunt inzake het woonbotenbeleid

Aan: Mr. G.H. Blommestein,
Afdeling Algemene Zaken
Gemeentesecretaris, Stadhuis
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Zeer geachte heer Blommestein,

Gaarne voldoen wij aan uw vraag on te reageren op uw brief nr. 558-1 AZ '88, inzake het woonschepenbeleid.
Met erkentelijkheid heeft ons bestuur kennis genomen van de door Burgemeester en Wethouders genomen beslissing dat in de binnenstad traditionele schepen niet meer door arken mogen worden vervangen. Impliciet wordt door deze beslissing onderschreven dat de aanwezigheid van woonarken - veelal bungalows op betonnen casco's - schade toebrengt aan de hoge monumentale waarden van de hoofd- en radiaalgrachten. Het door de directeur Openbare Werken gemaakte onderscheid tussen vier typen van stadswateren lijkt ons bestuur een zinvolle leiddraad voor een herzien woonschepenbeleid. Ook de bepalingen inzake de maatvoering in verband met de hoogte van de bruggen achten wij een verbetering. Hiermede wordt een aanzet gegeven tot vermindering van de pijnlijke rechtsongelijkheid tussen enerzijds de vele bepalingen waaraan de huizen langs de grachten moeten voldoen en anderzijds de feitelijke wetteloosheid op het nabije water. Dit zal moeten leiden tot welstandsbepalingen voor woonschepen.
Van belang lijkt ons voorts dat wateren worden genoemd - zoals de woonschepenhaven van de Schinkel - waar ruimere maten zijn toegestaan. Daar ontbreekt deze rechtsongelijkheid. Uitbreiding van dergelijke woonschepenhavens zouden wij zeer toejuichen. Gebrek aan vervangende ligplaatsen is immers een belangrijke oorzaak van de door vele stadgenoten betreurde "wildgroei op het water".
Essentieel achten wij het handhavingsbeleid. Bepalingen welke, eerst incidenteel en op den duur geregeld, worden overtreden zonder dat de overheid daartegen optreedt, ondermijnen het vertrouwen in de overheid als rechtshandhaver. Het is bekend dat in het plangebied Westelijke Grachtengordel verschillende woonschepen zijn afgemeerd op plaatsen waar dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Wij achten het van groot belang dat het Gemeentebestuur aan de burgerij duidelijk maakt dat een nieuw beleid zal worden gevoerd door een begin te maken met het laten wegslopen van illegaal afgemeerde woonschepen.
Het voorgaande neemt niet weg dat wij het aantal gelegaliseerde, dan wel toegelaten of gedoogde woonschepen in de binnenstad te groot achten. Het is ons echter duidelijk dat een in vele jaren gegroeide situatie niet abrupt kan worden gewijzigd. Een eerste stap is echter nodig, niet alleen op papier, doch in werkelijkheid.
Onder dankzegging voor de ons geboden gelegenheid een mening naar voren te brengen over dit probleem verblijven wij, met de meeste hoogachting,

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

G.Brinkgreve
secretaris
O.A.M. Vlasman
voorzitter

Amsterdam, 11 november 1988

(Uit: Binnenstad 113, febr. 1989)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.