[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]
Dirk van Hasseltssteeg 55: drie meter breed onderstuk met 'raam'.

Singel 43

Schriftelijke inspraak

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
t.a.v. mevrouw M. de Vocht
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: wijziging bestemmingsplan Spuistraat e.o. i.v.m. de verplaatsing van een prostitutiebedrijf van Dirk van Hasseltsteeg 55 naar Singel 43

Geacht bestuur,

Over bovengenoemd onderwerp is op 11 april 2002 een inspraakbijeenkomst belegd. In deze schriftelijke bijdrage geef ik namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad onze visie op deze materie. Een machtiging van de vereniging voeg ik bij.

Singel 43 is niet één maar twee panden: het hoekhuis en het pand links daarvan. In Singel 43 zijn al twee 'ramen' aanwezig.

Wij hebben begrepen dat de verplaatsing moet worden gezien in het kader van een concentratiebeleid voor prostitutiebedrijven. Van een concentratiebeleid is onze vereniging zeker geen tegenstander. Wanneer uit dit voorstel echter moet worden afgeleid dat het Singel door het gemeentebestuur als concentratiegebied wordt gezien moeten wij met klem protesteren.

Prostitutiebedrijven, voorzover niet uitgeoefend in gesloten huizen, vormen een ernstige aantasting van het stedelijk schoon door de manier waarop zij klanten proberen te werven. Bij de helaas onvermijdelijke toelating van dergelijke bedrijven in de binnenstad moet daarom naar ons oordeel een zeer terughoudend beleid worden gevoerd. Uw streven naar concentratie van deze bedrijven past daarin.
Bij de bepaling van de gebieden waar concentratie denkbaar is speelt uiteraard de ruimtelijke kwaliteit van de onderscheiden gebieden een belangrijke rol. Het zal u niet verbazen dat wij vinden dat de hoofdgrachten, waartoe het Singel zonder enige twijfel behoort, nooit als concentratiegebied kunnen worden aangewezen. Niet voor niets voert u een zeer terughoudend beleid als het gaat om reclameuitingen aan de grachten. Raamprostitutie is, mede door de gebruikelijke verlichting, per definitie een zeer agressieve manier van reclame maken. Daarvoor kan zeker op de grachten geen ruimte worden geboden.

Helaas bevindt zich op dit deel van het Singel al een aantal prostitutiebedrijven, zelfs al in het pand Singel 43. Dat is geen reden om hier uitbreiding toe te staan. In uw beleid kan deze locatie niet anders gezien worden dan als een saneringsgebied, althans wat deze activiteiten betreft.
Terzijde merken wij daarbij op dat nu al de nodige overlast voor de bewoners van dit gebied optreedt door het gedrag van het publiek dat door deze bedrijven wordt aangetrokken. Dat is een argument temeer om op zo kort mogelijke termijn de hier gevestigde bedrijven verplaatst te krijgen naar een meer geschikte locatie.
Onze conclusie is duidelijk: aan de voorgestelde verplaatsing moet niet worden meegewerkt en dat het bestemmingsplan Spuistraat e.o. niet op deze wijze moet worden gewijzigd.

Hoogachtend,

namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J. Pinkse

Amsterdam, 9 april 2002

De Oude Nieuwstraat, een leuk autovrij straatje uit de stadsuitleg van 1585, waar kinderen zouden kunnen spelen. Dat is onmogelijk: het straatje is een openlucht - eroscentrum. De gemeente beschouwt het gebied als een concentratiegebied voor prostitutie. Gevolg is dat bedrijven als restaurant De Jonge Gravenmolen vertrekken. De unieke laat-18de-eeuwse onderpui in Lodewijk XVI-stijl van Korte Korsjespoortsteeg 8. Het pand staat al jaren leeg en wordt thans bedreigd door de sexindustrie.