[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Geldersekade 82

Bezwaar

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: Monumentenvergunning BWT 03-02-0076, Geldersekade 82

Geacht bestuur,

Hierbij maakt de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad bezwaar tegen de door u op 9 september 2002 verleende monumentenvergunning voor het pand Geldersekade 82. Dat onze vereniging belanghebbende is in de zin van de wet is u genoegzaam bekend.

Ons bezwaar richt zich tegen een deel van de monumentenvergunning. Vanzelfsprekend zijn wij heel blij dat dit buitengewoon waardevolle pand weer in goede staat wordt gebracht. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de voor het historisch stadsbeeld zo waardevolle Geldersekade. Wij hebben echter grote bezwaren tegen de manier waarop de beletage en de eerste verdieping van het pand worden aangetast. Naar ons oordeel is er voor die aantasting geen goede grond. Het ontgaat ons ten enenmale waarom de commissie voor welstand en monumenten na haar eerdere herhaalde afwijzing van het plan op dit onderdeel zonder harde onderbouwing van de noodzaak van deze aantasting overstag is gegaan. De vraag kan zelfs worden gesteld of het economische argument voor de beoordeling door de commissie een criterium mag zijn.

Wij hebben er begrip voor dat het niet mogelijk is het pand als een ongedeeld geheel op de markt te brengen, hoewel dat natuurlijk verre de voorkeur zou verdienen. Dat het niet mogelijk zou zijn de beletage en de eerste verdieping als één appartement c.q. bedrijfsruimte aan de man te brengen vinden wij volstrekt ongeloofwaardig.

De consequenties van de splitsing van deze etages zijn buitengewoon te betreuren. Om de eerste verdieping zelfstandig te kunnen verkopen moet in het dubbelhoge historische kozijn aan de achterzijde een paneelinvulling worden gemaakt om daarop een verdiepingsvloer aan te kunnen sluiten. De achter dit kozijn logischerwijs te verwachten vide moet worden gedicht. Het moge zo zijn dat die ingrepen reversibel zijn, maar als er, zoals in dit geval, geen harde noodzaak is voor dergelijke ingrepen zijn zij onaanvaardbaar.
Daarbij komt dat het nu gevormde appartement beperkt van vloeroppervlakte en van hoogte is. In het appartement bevinden zich enkele zeer waardevolle sleutelstukken met zwanenhalskorbelen op een plaats, die in de voorgestelde indeling grote problemen zal opleveren. De ter plaatse gedachte keuken is daardoor nauwelijks mogelijk, gezien de doorloopbreedte in combinatie met de geringe hoogte van de verdieping. Bovendien moet de voor de keuken noodzakelijk wandlengte op een ongelukkige wijze worden gecreëerd.

Laat in dit grandioze pand tenminste één appartement de oude glorie enigszins weerspiegelen. Dat het verder opgedeeld moet worden in mini-appartementjes is al erg genoeg.
Wij menen dat wat betreft dit onderdeel de monumentenvergunning niet in stand kan blijven en maken daarom bezwaar tegen de verleende vergunning.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg, voorzitter

Geurt Brinkgreve, secretaris

Amsterdam, 4 oktober 2002

[Eerdere zienswijze]