[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

'Orde 2'-panden beter beschermen

Raadsadres

Aan de Deelraad Amsterdam-Centrum
Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Zeer geachte deelraadsleden,

Rusland 9 is één van de vele 'Orde 2'-panden die worden bedreigd.
De 'Orde 2'-panden Westerstraat 226-230 worden zelfs door de gemeente gesloopt.

Op 29 januari 1999 is de binnenstad van Amsterdam aangewezen als beschermd stadsgezicht. De aanwijzing verplicht de gemeente de bestaande bestemmingsplannen in beschermende zin aan te scherpen. De gemeente Amsterdam heeft er bovendien voor gekozen een waarderingskaart te maken waarop alle bebouwing in het gebied gewaardeerd is en afhankelijk van haar betekenis voor het stadsbeeld ingedeeld in een orde. 'Orde 1'-bouwwerken zijn de Rijks- en gemeentelijke monumenten, waarvan de bescherming goed geregeld is. 'Orde 2'-bouwwerken zijn gebouwen van voor 1940 die niet beschermd zijn, maar "vanwege hun hoge architectonische kwaliteit hun plaats in de stedenbouwkundige structuur en/of toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld" (beleidsnota beschermd stadsgezicht). Uitgangspunt is behoud van de circa 6.000 panden. Ze zijn vaak slecht onderhouden en moeten meer of minder ingrijpend worden gerenoveerd. De afgelopen jaren zijn we dan ook regelmatig geconfronteerd met bouwplannen die tot sloop en vervanging van 'Orde 2'-panden hebben geleid en zullen leiden. De in het Amsterdam-Overleg samenwerkende organisaties spreken hun verontrusting hierover uit. De druk op de woningmarkt is zo groot dat met vervanging in plaats van renovatie veel geld kan worden verdiend.

Het dikke boekwerk met de waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht. Op deze kaart zijn alle gebouwen in de binnenstad aangegeven.

Het door de gemeenteraad aangenomen voorstel van Guido Frankfurther (D66) om bij sloop- en nieuwbouwinitiatieven het Bureau Monumentenzorg in een vroeg stadium te laten onderzoeken of een bedreigd 'Orde 2'-pand gespaard dient te worden door het voor te dragen als gemeentelijk monument (zogenaamde quick scans), zou uitgebreid moeten worden voor alle 'Orde 2'-panden. Om deze manier kunnen de in laat stadium van planvorming ingediende aanvragen voor de monumentenstatus worden voorkomen, maar wordt geen oplossing geboden voor het gesignaleerde probleem dat de 'Orde 2'- aanwijzing op zichzelf niet voldoende bescherming biedt. Immers, de door particulieren en monumentenorganisaties ingediende aanvragen voor de monumentenstatus is een noodgreep ter bescherming van 'Orde 2'-panden.

Op de Waarderingskaart is in kleuren aangegeven tot welke 'orde' de panden behoren. 'Orde 1' is rood, 'orde 2' oranje en 'orde 3' geel.

Ons inziens moet de gemeente niet langer meewerken aan bouwplannen die tot sloop van bedoelde gebouwen leiden, zonder dat het nodig is bij elk bedreigd object tot plaatsing op de monumentenlijst over te gaan. Wij vragen u dus concrete maatregelen te nemen waardoor het principebesluit van de beleidsnota beschermd stadsgezicht herkenbaar voor de burger wordt geëffectueerd.

Met de meeste hoogachting,

Namens de in het Amsterdam-Overleg samenwerkende organisaties (*),drs. M. Jonker, voorzitterAmsterdam, 15 april 2002(*) Het Amsterdam-Overleg is een overleg van de (Amsterdamse afdelingen van de) volgende organisaties: het Koninklijk Oudheidkundige Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Cuypers Genootschap, de NV Stadsherstel Amsterdam en de Stichting Diogenes.