Home van de VVAB

Vereniging spreekt zich opnieuw uit tegen overkapping binnenplaats Scheepvaartmuseum

'Artist's Impression' van de ontworpen overkapping
Het bouwplan voor de renovatie van het Scheepvaartmuseum is ter visie gelegd. De vereniging heeft zich in een zienswijze uitgesproken tegen de voorgenomen overkapping van de binnenplaats van het voormalige ís Lands Zeemagazijn.

Het voormalige ís Lands Zeemagazijn behoort onmiskenbaar tot de belangrijkste monumenten van Amsterdam. Dit utilitaire gebouw in de stijl van het Hollands Classicisme is uniek en van grote cultuur- en bouwhistorische waarde. De onoverdekte binnenplaats is een karakteristiek onderdeel daarvan. Bij dergelijke unieke monumenten zijn de mogelijkheden en de beperkingen van het gebouw het uitgangspunt voor het (her)gebruik. Hier is aantasting van het gebouw 'niet aanvaardbaar', volgens de zienswijze van de vereniging.

De vereniging heeft in haar zienswijze tevens uiteengezet dat de regenafvoer een zwaardere uitvoering van de overkapping vereist en daardoor de beoogde lichtheid van de constructie teniet zal doen, 'zoals gevisualiseerd in de prententieuze artist's impression'.

De Welstandscommissie is inmiddels zonder deugdelijke motivering akkoord gegaan met de overkapping van de binnenplaats en legt daarmee het negatieve advies van het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) naast zich neer.

(WS, 6/7/2007)

Meer lezen:
[ Zienswijze]
[ Brief aan het College]

[Vereniging spreekt zich uit tegen overkapping] (Binnenstad 219, december 2006)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB