Nieuwsarchief

2003

Bezuinigingen op Monumentenzorg gaan niet door

De bezuinigingen op Monumentenzorg gaan niet door: de gemeenteraad heeft de bezuinigingen geschrapt. Het College van B & W wilde 10 % bezuinigen op het budget van het Bureau Monumenten & Archeologie: een structurele bezuiniging van € 340.000. Zowel de VVAB als de fracties in de Deelraad Centrum tekenden protest aan tegen deze bezuiniging.
[Meer lezen]

Bouwhoogte Stadsschouwburg onacceptabel

Na een goed bezochte ledenbijeenkomst over de uitbreiding van de Stadsschouwburg heeft het bestuur van de VVAB het verenigingsstandpunt bepaald. De geïntegreerde culturele functie op deze plaats is goed voor de binnenstad, maar de vereniging kan alleen akkoord gaan met de uitbreidingsplannen, wanneer de bouwhoogte niet uitstijgt boven de oude Stadsschouwburg.
[Meer lezen]

Nieuwe horecanota is een flinke stap in de verkeerde richting

De nieuwe horecanota is geen goede bestuurlijke nota, omdat de nota geschreven lijkt te zijn door en voor één belangengroep: de horeca. Deze eenzijdige benadering gaat ten koste van wat wij voor de binnenstad essentieel achten: de woonfunctie. De VVAB vindt dat de nota teruggenomen moet worden.
[Meer lezen]

Nieuwbouwplan Oudeschans tast stadsbeeld aan

Een nieuwbouwplan van architect Soeters tast het stadsbeeld aan de Oudeschans bij de Montelbaanstoren aan. De kleinschaligheid en parcellering van de gevelwand wordt op ernstige wijze aangetast. Als dit bouwplan wordt uitgevoerd, zal het zeer waardevolle stadsgezicht ter plaatse onherstelbaar worden verknoeid.
[Meer lezen]

Amsterdam-Overleg vraagt aandacht voor metroingangen

De in het Amsterdam-Overleg samenwerkende organisaties vragen aan het gemeentebestuur de metroingangen op het Rokin en de Vijzelgracht een bescheiden en eenvoudig uiterlijk te geven, om verdere schade aan het stadsbeeld te voorkomen. Ook wordt de oude wens herhaald het water boven de stations terug te brengen.
[Meer lezen]

Gemeente wil bezuinigen op Monumentenzorg

Het College van B & W wil 10 % bezuinigen op het budget van het Bureau Monumenten & Archeologie: een structurele bezuiniging van € 340.000. Zowel de VVAB als de fracties in de Deelraad Centrum tekenen protest aan tegen deze bezuiniging, die nog geen drie jaar komt na een grote reorganisatie van Monumentenzorg.

[Meer lezen]

Huurwoningen in monumenten bedreigd

Restaurerende instellingen en monumenteneigenaren in Amsterdam zijn bezorgd over de toekomstige mogelijkheden voor het niet-verliesgevend exploiteren van huurwoningen in monumenten. Twee restaurerende instellingen, Stadsherstel Amsterdam NV en de Stichting Diogenes, en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben de landelijke overheid hierover brieven geschreven.

[Meer lezen]

Uitbreiding wonen op het water dreigt (vervolg)

Het stadsdeel Centrum heeft de zienswijzen van de VVAB en circa 100 bewoners terzijde gelegd: de Dienst Binnenwaterbeheer heeft vergunning verleend voor vervangingsuitbreidingen van woonboten op de Keizersgracht en de Prinsengracht, waardoor veel openbare ruimte verloren gaat. De VVAB heeft formeel bezwaar aangetekend. Ook deze bezwaarschriften worden door bewoners ondersteund.

[Meer lezen]

Geert Mak: binnenstad dreigt een historische illusie te worden

Op 13 maart hield Geert Mak voor de VVAB een lezing, waarin hij stelde dat de binnenstad een historische illusie dreigt te worden. Na afloop beantwoordde Geert Mak vragen en was er discussie, met name over Maks stelling dat de binnenstad een 'historische illusie' dreigt te worden.
De door de Excursie/ledenwerfcommissie georganiseerde avond was aangekondigd in de Echo en het Amsterdamse Stadsblad en werd bijzonder goed bezocht.

[Meer lezen]

VVAB schrijft Minister over Rijksdienst voor de Monumentenzorg

VVAB schrijft Minister een brief over de curieuze handelwijze van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg inzake het Binnengasthuisterrein. De Rijksdienst is toegetreden tot het Kwaliteitsteam ter begeleiding van de bouwplannen van de UvA, terwijl zij tegelijkertijd een verweerschrift moet schrijven tegen de procedure van de UvA tegen de plaatsing van het BG-terrein op de Rijksmonumentenlijst.

[Meer lezen]

Joods erfgoed op Uilenburg dreigt gesloopt te worden

De VVAB heeft kennis genomen van het voornemen van de Dienst IVV van de gemeente Amsterdam om een laatste restant van joods erfgoed op Uilenburg te slopen om een nieuw kantoorgebouw te realiseren. De vereniging heeft het stadsdeel gevraagd de voormalige onderwijzerswoning van de bewaarschool aan de Nieuwe Uilenburgerstraat te redden. Het Centraal Joods Overleg heeft zich bij dit verzoek aangesloten.

[Meer lezen]

Ernstige aantasting stadsbeeld bij Leidseplein dreigt

Een ernstige aantasting van het beschermd stadsgezicht bij het Leidseplein dreigt. Een uitbreiding van de Stadsschouwburg en de Melkweg past qua maat, schaal en detaillering niet in de Amsterdamse binnenstad. De zich als een fabriek manifesterende uitbreiding is bijna 40 m hoog en steekt torenhoog boven de omringende bebouwing uit. De VVAB en het Cuypers Genootschap hebben in een zienswijze laten weten ernstige bezwaren tegen dit bouwplan te hebben.

[Meer lezen]

VVAB blijft zich verzetten tegen schokkend bouwplan Lijnbaansgracht

De VVAB heeft bezwaar aangetekend tegen een schokkend bouwplan voor de Lijnbaansgracht en de Fokke Simonszstraat. Het bouwplan past, volgens de vereniging, qua maat, schaal en detaillering niet in de Amsterdamse binnenstad en is in strijd met gemeentelijke beleidsuitspraken en met de welstandscriteria voor de binnenstad. Er is een voorlopige voorziening bij de rechtbank gevraagd: zolang de procedure loopt kan niet gebouwd worden.

[Meer lezen]

Bezwaar aangetekend bij Raad van State tegen bestemmingsplan Binnengasthuisterrein

De VVAB heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan BG-terrein e.o. Het bezwaar wordt ondersteund door het Koninklijk Oudheidkundige Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, het Cuypers Genootschap en de Stichting Diogenes.

[Meer lezen]

Uitbreiding wonen op het water dreigt

Binnenwaterbeheer geeft vergunningen af voor vervangingsuitbreidingen van woonboten. Op de Keizersgracht t/o 63 en op de Prinsengracht t/o 151 worden woonboten vervangen van 14 resp. 13 meter door boten van 21 resp. 25 meter. De openbare ruimte, die daarmee geprivatiseerd wordt, bedraagt 30 resp. 72 m2. De VVAB heeft zienswijzen ingediend en de bewoners ter plaatse opgeroepen dit voorbeeld te volgen.

[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.