Nieuwsarchief

2002

Bouwplan Konijnenstraat past niet in de Jordaan

De Konijnenstraat is één van de laatste plekken waar de treurige toestand van de Jordaan uit de jaren '70 nog te zien is. Maar het bouwplan van de PPI-school past qua schaal niet binnen de karakteristiek van de Jordaan. Het plan is in strijd met het uitgangspunt van behoud en herstel. Door dit schoolgebouw, over vrijwel de hele breedte van de straat, wordt de Konijnenstraat een dode straat en daarmee een blijvende wond in de levendige Jordaan.

[Meer lezen]

Inspraakavond over kroonlantaarn groot succes

Op 23 september vond eindelijk de lang verwachte inspraakavond plaats over de kroonlantaarn. De avond was een groot succes voor de kroonlantaarn-actie. Zo'n 150 bewoners spraken zich ondubbelzinnig uit voor de terugkeer van de kroonlantaarn op de bestaande lantaarnpalen model 1883. Wethouder Frankfurther vond de avond 'hartverwarmend'.

[Meer lezen]

Deelraad wil verwijdering woonboot en aanscherping regels

In de commissievergadering van het Stadsdeel Centrum op donderdag 19 december 2002 werd de komst van de grote woonboot De Liève in de Prinsengracht bij de Elandsgracht - 30 meter lang en 5 meter hoog - uitgebreid besproken. De commissie sprak zich uit voor verwijdering van het woonschip en aanscherping van de regels: een woonschip moet onder de bruggen door kunnen varen.

[Meer lezen]

Bouwplan Konijnenstraat past niet in de Jordaan

De Konijnenstraat is één van de laatste plekken waar de treurige toestand van de Jordaan uit de jaren '70 nog te zien is. Maar het bouwplan van de PPI-school past qua schaal niet binnen de karakteristiek van de Jordaan. Het plan is in strijd met het uitgangspunt van behoud en herstel. Door dit schoolgebouw, over vrijwel de hele breedte van de straat, wordt de Konijnenstraat een dode straat en daarmee een blijvende wond in de levendige Jordaan.

[Meer lezen]

Bloemgracht 5 gedeeltelijk ingestort

Bloemgracht 5 is 14 november gedeeltelijk ingestort. Volgens onze informatie is de linkerbouwmuur ingestort na sloop van een betonnen keldervloer. Vervolgens zijn drie verdiepingen ingestort; de voorgevel en de kap bleven staan. Het pand verkeert in een zodanig wankel evenwicht dat het Rijksmonument in de komende dagen geheel zal worden gesloopt. De gemeente heeft een onderzoek aangekondigd.

[Meer lezen]

Scherpe kritiek op concept-bestemmingsplan Haarlemmerbuurt

De VVAB schrijft in een brief aan het stadsdeel dat het concept-bestemmingsplan Haarlemmerbuurt geen recht doet aan de te beschermen cultuurhistorische waarden. De planmethodiek betreft vooral het hanteren van uniforme bouwstroken, uniforme standaardbouwhoogte en een achterste bebouwingsgrens die zoveel mogelijk een rechte lijn is. Volgens de VVAB is dat in strijd met de bedoelingen van de aanwijzing van de binnenstad tot beschermd stadsgezicht, omdat de weg geopend wordt voor aantasting.

[Meer lezen]

VVAB blijft zich verzetten tegen schokkend bouwplan Lijnbaansgracht

De VVAB blijft zich verzetten tegen een schokkend bouwplan voor de Lijnbaansgracht en de Fokke Simonszstraat. Het bouwplan past, volgens de vereniging, qua maat, schaal en detaillering niet in de Amsterdamse binnenstad en is in strijd met gemeentelijke beleidsuitspraken en met de welstandscriteria voor de binnenstad.

[Meer lezen]

Inspraakavond over kroonlantaarn groot succes

Op 23 september vond eindelijk de lang verwachte inspraakavond plaats over de kroonlantaarn. De avond was een groot succes voor de kroonlantaarn-actie. Zo'n 150 bewoners spraken zich ondubbelzinnig uit voor de terugkeer van de kroonlantaarn op de bestaande lantaarnpalen model 1883. Wethouder Frankfurther vond de avond 'hartverwarmend'.

[Meer lezen]

Molen De Otter bedreigt door bestemmingsplan Marcanti

De VVAB heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan Marcanti-eiland (na al eerder bezwaar te hebben aangetekend bij het stadsdeel). Naar het oordeel van de vereniging brengt het bestemmingsplan Molen "De Otter" ernstig in gevaar. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een toren van 55 meter op een afstand van ca. 300 meter van de molen mogelijk.

[Meer lezen]

Monumentale fout in nieuwe subsidieregeling

Verenigingen van Eigenaren van monumentale panden (en Stichtingen) zijn de dupe van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing binnenstad. Zij blijken meestal geen subsidie meer te kunnen krijgen. Een hiaat in de nieuwe verordening kwam onlangs aan het licht toen een Vereniging van Eigenaren de mogelijkheden voor subsidie onderzocht. De nieuwe regeling kwam in de plaats voor enkele bestaande regelingen waaronder die voor subsidie voor monumenten en beeldbepalende panden.

[Meer lezen]

Stadsdeel handelt onzorgvuldig bij Westerstraat 220-230

De VVAB schrijft in een brief aan het Stadsdeel Centrum dat onzorgvuldig gehandeld wordt bij de gemeentelijke monumenten Westerstraat 220-230: een sloopvergunning wordt al afgegeven terwijl nog diverse procedures lopen.

[Meer lezen]

Keizerrijk afgesloten met illegaal geplaatste hekken

De VVAB schrijft in een brief aan het Stadsdeel-Centrum dat de er geen bouwvergunning is afgegeven voor de hekken waarmee het Keizerrijk afgesloten kunnen worden. Derhalve is ons inziens sprake van een illegale afsluiting van een steeg. De vereniging is sterk gekant tegen toeëigening van openbare ruimte door particulieren. Op termijn gaat daardoor het fijnmazige karakter van de historische binnenstad verloren.

[Meer lezen]

Brievenbus op stoep Prinsengracht gevaarlijk precedent

De VVAB schrijft in een brief aan het Stadsdeel-Centrum dat de particuliere brievenbus op de stoep van Prinsengracht 385-395 een aantasting van het beschermd stadsgezicht is. Bovendien is sprake van een gevaarlijk precedent: "Als er op dit punt geen strak beleid wordt gevoerd valt naar ons oordeel het ergste te vrezen."

[Meer lezen]

Betere bescherming 'Orde 2'-panden

Het Amsterdam-Overleg heeft het Stadsdeel-Centrum in een brief gevraagd om een betere bescherming van zogenaamde 'Orde 2'-panden. Dit zijn circa 6.000 panden in de binnenstad die geen monument zijn maar wel waardevol voor het stadsgezicht.

[Meer lezen]

Bezwaar bij provincie tegen bestemmingsplan BG-terrein

Het Amsterdam-Overleg heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen het door de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o.

[Meer lezen]
[Staatssecretaris maakt zich sterk voor BG-terrein]
[Slijkstraat oplossing voor BG-terrein?]
[Zienswijze BG-terrein]

Monumentaal interieur aan Geldersekade bedreigd

De VVAB heeft bezwaar gemaakt tegen een verbouwing van een monumentaal pand aan de Geldersekade. Door er een maximaal aantal appartementen in te proppen, wordt het monumentale 17de-eeuwse interieur, minstens zo bijzonder als Onze Lieve Heer op Zolder of het Rembrandthuis, bedreigd.

[Meer lezen]

Geen verdere verloedering Singel

De VVAB maakt bezwaar tegen een wijziging in het bestemmingsplan Spuistraat e.o. Uit deze wijziging kan worden afgeleid dat de gemeente het Singel, een hoofdgracht, ziet als een concentratiegebied voor prostitutie. Ons inziens zou de gemeente het tegenovergestelde moeten doen: een actief beleid om de prostitutie uit deze panden te weren.

[Meer lezen]

Bezwaar tegen bouwplan Palmgracht 1-3

De VVAB heeft bezwaar gemaakt tegen het bouwplan Palmgracht 1-3, waarvoor een klein 17de-eeuws pandje met voorgevel uit 1908, gewaardeerd als 'orde 2', wordt gesloopt. Het historiserende frontje kan niet verdoezelen dat hier sprake is van ongegeneerde volumebouw met schade aan het stedenbouwkundig patroon tot gevolg.

[Meer lezen]

Deelraad Centrum kiest historische lantaarn

De deelraad Centrum kiest de historische lantaarn voor de Amsterdamse binnenstad. Dat heeft het College van B & W besloten. Het College heeft wel de keuze beperkt tussen de kroonlantaarn uit 1883 en de Ritter-lantaarn uit 1898. Rond de zomer wordt een inspraakavond gehouden waar de bewoners zich kunnen uitspreken.

[Meer lezen]

Staatssecretaris maakt zich sterk voor monumenten BG-terrein

Staatssecretaris Rick van der Ploeg maakt zich sterk voor behoud monumenten; sloop Zusterhuis aan Kloveniersburgwal geblokkeerd. Wethouder Duco Stadig zegt toe: verdere besluitvorming BG-terrein bevoegdheid deelraad Centrum.

[Meer lezen]
[Slijkstraat oplossing voor BG-terrein?]
[Zienswijze BG-terrein]
[Raadsadres BG-terrein]

Molen De Otter bedreigt door bestemmingsplan Marcanti

De VVAB heeft bezwaar aangetekend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Marcanti-eiland. Naar het oordeel van de vereniging brengt het bestemmingsplan het functioneren van Molen "De Otter" ernstig in gevaar, de laatste zaagmolen van Amsterdam. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een toren van 55 meter op een afstand van ca. 300 meter van de molen mogelijk.

[Meer lezen]

Opengraven van grachten: College aan zet

Op 28 februari 2002 vond een opmerkelijke verkiezingsstunt plaats van Guido Frankfurther, lijsttrekker van D66 voor de Deelraad Centrum: het opengraven van van de in 1891 gedempte Elandsgracht. Op uitnodiging van Guido Frankfurther was onze vereniging vertegenwoordigd door enkele bestuursleden. Walther Schoonenberg hield een toespraak.

[Meer lezen]

Binnentuinen worden beter beschermd

De binnentuinen van de grachtengordel worden beter beschermd. Door een amendement worden twee bestemmingsplannen aangescherpt: "bebouwing voor parkeerdoeleinden" is niet meer toegestaan. Deze kwestie speelt onder andere bij Keizersgracht 369-371 waar een toegang tot het binnenterrein wordt gebruikt door auto's. De VVAB heeft gesteld dat het gehele binnengebied als keurtuin moet worden aangemerkt.

[Meer lezen]

Laserlichten worden aangepakt

Na een brief van de VVAB aan de gemeenteraad gaat de gemeente het toenemende gebruik van laserlichtkanonnen in de binnenstad aanpakken. De drie horeca-bedrijven die met laserlichten de nachtelijke hemel boven de stad verlichten, gaan aangeschreven worden.

[Meer lezen]

Zienswijze tegen hoogbouw Oostelijke Handelskade

In een zienswijze tegen het Dorint hotel spreken de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zich uit tegen hoogbouw aan de IJ-oevers. De 65 m hoge toren is weliswaar lager dan de al gebouwde Labouchere toren (90 m), maar nog altijd even hoog als het Havengebouw. Dergelijke hoogbouw in de 'bufferzone' van het beschermd stadsgezicht beschouwt de VVAB als een bedreiging voor dat stadsgezicht.

[Meer lezen]

Oplossing BG-terrein is nabij: alternatief aan Slijkstraat

Uit een oud onderzoek van de UvA blijkt dat de faculteitsbibliotheek die de UvA wil bouwen op het BG-terrein heel goed past in vervangende nieuwbouw op de plaats van de uit de jaren '60 stammende nieuwbouwvleugel van het Oudemanhuiscomplex. De VVAB is van mening dat de gemeente in een beschermd stadsgebied alle beschikbare alternatieven voor sloop van monumenten op het BG-terrein moet onderzoeken.

[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.