VVAB tevreden over hoogbouw in de structuurvisie

Na een urenlange discussie heeft de gemeenteraad in de vroege ochtend van 17 februari de nieuwe structuurvisie Amsterdam 2040, economisch sterk en duurzaam unaniem vastgesteld, nadat er over 75 moties was gestemd. Drie daarvan gaan over toekomstige, binnenstedelijke hoogbouw en waren ingediend door Martin Verbeet van de PvdA en mede ondertekend door het CDA en de Partij voor de Dieren. Gelukkig zijn ze alle drie aangenomen. De VVAB kan tevreden zijn, want de moties komen vergaand tegemoet aan de destijds door haar ingediende zienswijze.
Impressie Amsterdam 2040 uit de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040, Economisch Sterk en Duurzaam, deel l, 14-10-2009. Op deze tekening ontbreken de bestaande en geplande hoogbouw binnen de Ring.

Het gaat daarbij voornamelijk om de hoogbouwbepalingen voor resp. het Centrum en de zone van twee kilometer daaromheen en de hoogbouwplannen langs de IJ-oevers.
Als eerste het gebied binnen de Singelgracht. Ook de middelhoogbouw aldaar zal voortaan in een Hoogbouw Effect Rapportage worden getoetst, d.w.z. wanneer er vanaf 22,50 m hoog en afwijkend van de omgeving gebouwd wordt. De tweede motie betreft het zicht vanuit de binnenstad op nieuwe, extremere hoogbouw in het gebied daaromheen. In de structuurvisie was het zicht op de Rembrandttoren vanaf een brug in de Leidsestraat daarvoor reeds als vrijblijvend uitgangspunt genomen, de winst is dat dat effect nu een bindend criterium is geworden. Het derde punt betreft de plannen voor solitaire hoogbouw boven de 60 meter langs de IJ-oevers. Het risico daarvan was dat die hoge torens ook vlakbij de binnenstad terecht zouden kunnen komen, wat gezien vanuit het Unescogebied wel erg hinderlijk zou zijn. Dankzij de betreffende motie is de maximaal toelaatbare hoogte in deze risicozones zover verlaagd dat het zicht op die torens vanuit de binnenstad niet hinderlijk zal zijn.
Eerder heeft de VVAB al eens vastgesteld dat de nieuwe structuurvisie naar haar gevoelen een goed stuk werk was, zij het met een al te beperkte cultuurhistorische inbreng en met als belangrijkste bezwaar dat aan de inperking van de hoogbouw voornamelijk slechts lippendienst werd bewezen. Dankzij het initiatief van Martin Verbeet c.s. als indieners van de hoogbouwmoties en dankzij alle andere gemeenteraadsleden die zich daarbij hebben aangesloten zijn ook deze bezwaren nu weggenomen. Tegelijkertijd blijft hoogbouw op niet hinderlijke plaatsen vrijwel onbeperkt mogelijk en zullen de nieuwe bepalingen de geprogrammeerde bouwproductie niet in gevaar brengen.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat de beschreven verbeteringen slechts mogelijk waren bij de gratie van de werkelijk open planprocedure, die veel ruimte bood voor inbreng vanuit het publiek.

In een volgend nummer van Binnenstad zal één en ander uitgebreid worden toegelicht.

(HB, 18/2/2011)

Meer lezen:
[Aangenomen hoogbouwmoties]
[Amsterdam 2040 tussen droom en daad] (Binnenstad 237)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Het Bestuur heeft Hendrik Battjes ten zeerste bedankt voor de hoogwaardige inbreng en de zeer tijdrovende maar effectief gebleken inzet bij het naar voren brengen van onze standpunten bij de leden van de Gemeenteraad.

Minne Dijkstra
voorzitter

 Minne Dijkstra 24/2/2011 19:46:32

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.