[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Geen mogelijkheid meer tot bezwaar

Monumentenorganisaties en andere belangenhebbenden opgelet! Vanaf 1 juli 2005 is er geen mogelijkheid meer voor bezwaar tegen een monumentenvergunning. Wel bestaat de mogelijkheid van een beroep bij de rechtbank, maar dan moet een zienswijze zijn ingediend. Bovendien worden alleen de in de zienswijze aangevoerde argumenten door de rechtbank in beschouwing gemomen.

Bij wet van 26 mei 2005 (inwerkingtreding 1 juli 2005) is een aantal wetten, waaronder de Monumentenwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet, aangepast aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Awb. Deze procedure is voortaan van toepassing op het verlenen van een monumentenvergunning. Kort samengevat houdt deze procedure in dat een ontwerp ter visie wordt gelegd gedurende welke belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Nadat het besluit is genomen is, staat daartegen niet de mogelijkheid van bezwaar maar van beroep bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open. Hierbij geldt echter de argumentatieve fuik, die inhoudt dat uitsluitend degenen die een zienswijze hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerp ontvankelijk zijn in beroep en hoger beroep en uitsluitend de gronden die in de zienswijze zijn aangevoerd in beroep en hoger beroep kunnen worden aangevoerd. Andere gronden worden in beginsel buiten beschouwing gelaten.

Het voorgaande is van toepassing op onder meer de monumentenvergunning, voorzover de aanvraag na 1 juli 2005 is ingediend. Dit betekent dat in de ontwerpfase uiterst nauwlettend moet worden toegezien op een zorgvuldig gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

(26/11/2005, gewijzigd 6/2/2006)